13 Nisan 2015

Yanlış Ürün Eşleştirme

Bazı listelerde duyuru tarihinden sonra ihtiyaçlar doğrultusunda bazı tıbbi malzeme alan tanımları eklenmiş, çıkarılmış ve alan tanımlarında değişiklikler yapılmıştır

 

30.01.2015 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tarafından Yayınlanan Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi İle İlgili Önemli Duyuru-8 nolu duyuru ile eşleştirme konusunda sağlık hizmet sunucuları ve tedarikçi firmaların bir kez daha dikkati çekilmiştir. Bu duyurular ve devamında aşağıda bahsedilen 27.01.2015 tarihli duyuru göstermektedir ki kasıtlı veya mesnetsiz olarak yanlış eşleştirme yapmak suretiyle kurum zararına sebebiyet veren firmalar hakkında işlem yapılacaktır. Bugün bir işlemin yapılmaması işlemin unutulduğu ve artık işle yapılmayacağı anlamına gelmeyecektir. Kurum ileride bir değerlendirme yapıp 10 yıllık zaman aşımı süresi içinde her zaman kurum zararı oluşup oluşmadığını tetkik edecek ve ilgililere rücu edecektir. İleride kurumunun açacağı sebepsiz zenginleşme ve tazminat davalarına muhatap olunmaması için bahse konu duyurulara dikkatle riayet edilmesi gerekmektedir. Yine isteklilerin kuruma verdikleri taahhütnamenin gereği olduğunu ve bu taahhütname gereğince sorumlu olduklarını hatırlatmak isteriz. Bahse konu 8 nolu duyurunun özeti şu şekildedir;

SUT kodlar

1 Ekim 2014 tarihi itibariyle tüm taslak listeler de SUT eki liste haline gelmişlerdir. Bazı listelerde duyuru tarihinden sonra gereksinimler doğrultusunda bazı tıbbi malzeme alan tanımları eklenmiş, çıkarılmış ve alan tanımlarında değişiklikler yapılmıştır. Sağlık hizmetlerine erişimin aksamaması, mağduriyet oluşmaması ve Kurumumuzca yapılacak denetimlere esas olması için SUT EK-3 Tıbbi malzeme listelerine özellikle yeni eklenen, alan tanımı değiştirilen SUT kodlarında zaman zaman yeniden ürün eşleştirmeleri istenecektir.

Bu kapsamda; duyuru eki EK-1’de yer alan SUT kodlarında ürünü olan tıbbi malzeme ithal ve/veya imal eden firmaların daha önce yapılan duyurular çerçevesinde eşleştirmiş veya eşleştirmemiş olduklarına bakılmaksızın (Firmalarca söz konusu SUT kodları için Kurumumuza “C” grubu başvurusunda bulunulan ürünler dahil) TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olan tüm ürünlerini (TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış ancak türlü nedenlerle hali hazırda piyasada arz ve dağıtımı olmayan ürünler de dâhil) duyuru eki EK-1’deki tıbbi malzeme alan tanımı ve SUT kodlarını esas alarak yeniden eşleştirmeleri gerekmektedir. MEDULA sistemine kaydedilmeyen ürünlerin bedelleri Kurumumuzca karşılanmayacaktır. Daha önce internet ortamında yapılan eşleştirmelerde; bazı firmaların ürünlerini yanlış tıbbi malzeme SUT koduna eşleştirme yaptığı (ölçü, şekil, materyal gibi unsurları dikkate almadan eşleştirdikleri) tespit edilmiştir. Yanlış eşleştirme sonucunda oluşabilecek Kamu kurum ve kuruluşlarının zararları verilen taahhütler kapsamında firmalardan veya tahakkuk edilmişler ise sağlık kurumlarından tahsil edilecektir. Bu nedenle daha sonra mağdur olmamaları için firmaların ürünlerini ilgili SUT koduna eşleştirmeleri sırasında azami özeni göstermeleri gerekmektedir.

Şifre verilecek

Bir firma tanımlayıcı numarasına sadece bir şifre verilecektir. Ticari işletmeyi temsile yetkili kişi birden fazla firmayı temsil ediyorsa birden fazla şifre alabilir. Ancak verilen şifre ile sadece tanımlanmış ve taahhüt vermiş olduğu firmanın (Firma tanımlayıcı numarası) ürünlerini eşleştirebilecektir. Daha önce şifre almış olan firmalar yeniden şifre almayacaklardır. Ancak EK-2 de yer alan ‘TAAHHÜTNAME”yi yeniden doldurarak Kurumumuz Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Tıbbi Malzeme Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde yapmış oldukları barkod eşleştirmeleri dikkate alınmayacaktır.

Barkod Bildirim Listesi

Listeye kaydedilen barkodlar, firma tanımlayıcı numarası ile TİTUBB kayıtları esas alınarak sorgulanacak olup, sorgu sırasında listede hatalı ürünlerin, boş satırların ve boş hücrelerin olması durumunda tüm listedeki hatalar belirtilerek düzeltilmesi için firmaya elektronik olarak iade edilecektir. Firmaların bilgilerini düzelttikten sonra yeniden listelerini yüklemeleri gerekmektedir. Mağduriyet yaşanmaması için firmaların ürünlerinin TİTUBB durumlarını kontrol etmeleri, varsa eksikliklerini tamamlamaları gerekmektedir. Bu nedenle son gün beklenmeden listeler yüklenmelidir. Firmaların yanlış eşleştirme yaptığının tespit edilmesi halinde taahhütname gereği işlem yapılacaktır. Barkod Bildirim Listesinde yer alan alanlar aşağıdaki uyarılar göz önünde bulundurularak doldurulmalıdır.

-“Barkod Numarası” sütununa TİTUBB’a kayıtlı tıbbi malzemenin barkod numaraları sayı ise sayı, metin ise metin formatında girilmelidir. Eğer sayının başında sıfır varsa metin formatında girilerek barkod numarasına ek herhangi bir işaret veya fazladan bir karakter kesinlikle girilmemelidir. (Örneğin; boşluk bırakılmak veya (‘), (“) karakterleri yazılmak suretiyle barkod no girilmemelidir.) Firmaların aynı tıbbi malzeme SUT kodunda birden fazla ürünü varsa her bir barkod ayrı satırlara girilmelidir.

- “SUT kodu” sütununa firmaların aynı tıbbi malzeme SUT kodunda birden fazla ürünü varsa bu sütundaki bilgiler her satırda tekrarlanarak girilmelidir. Boş kalan SUT kodları silindikten sonra yükleme yapılmalıdır.

- “İmal edildiği ülke” sütununa ürünün imal edildiği ülke adı yazılmalıdır. (Ülke adı kısaltılmadan Türkçe yazılmalıdır)

- Firmaların, iletişim bilgilerinin değişmesi halinde Kurumu bilgilendirmeleri gerekmektedir. Bilgilendirmemeleri halinde mevcut adreslerine yapılacak tebligatların sorumluluğu ilgili firmalara ait olacaktır. Ürünün eşleştirileceği tıbbi malzeme alan tanımının EK-1’deki Listede yer almaması durumunda eşleştirme yapılmamalıdır.

Sağlık hizmeti satın alım

Daha önce yayınlanan 27.01.2015 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü duyurusu, bahse konu duyuru ile paralellik arz etmektedir. Bu duyuru ise aşağıdaki şekilde özetlenmiştir;

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tanı ve tedavi işlemleri ile bu esnada kullanılacak tıbbi malzemeler ile ilaçlara ilişkin bedeller, Kurumumuz ile sağlık hizmeti sunucuları arasında imzalanan sağlık hizmeti satın alım sözleşmeleri doğrultusunda, Sağlık Uygulama Tebliği ve eki listelerde yer alan hükümler çerçevesinde Kurumumuzca karşılanmaktadır. 5510 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ve eki listeler kapsamında geri ödeme kuralları belirlenmesi ve sağlık hizmeti sunucularının sınıflandırmaya tabi tutulması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması ve mali sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi adına zorunluluk arz etmektedir. Tıbbi malzemelerin temini ve ödenmesine ilişkin Kurumumuzca belirlenen geri ödeme kuralları ve sağlık kurum ve kuruluşlarının tabi oldukları diğer idari zorunluluklara ilişkin mali, hukuki ve idari yükümlülükler ilgili idarelerin sorumluluğundadır.

TİTUBB kaydı

Bir tıbbi malzemenin ülkemiz piyasasında arzının ve dağıtımının gerçekleşebilmesi için ürünün, küresel ürün numarası bazında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıt/bildirim işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. TİTUBB kayıtlarının onay süreci “Sağlık Bakanlığı Durumu” ve “SGK Durumu” olmak üzere iki aşamada tamamlanmaktadır. “Sağlık Bakanlığı Durumu” üretici ve/veya tedarikçilerin Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında bulunan zorunlu belgeleri ibraz etmeleri sonrasında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yetkililerince incelendikten sonra “Kayıtlı” duruma gelmektedir. “SGK Durumu” ise Sağlık Bakanlığı onayının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yetkililerince yapılmasını müteakip TİTUBB sistemine ilgili firma yetkililerince girilmesi gerekli diğer bilgilerin doğruluklarının yine ilgili firma yetkililerince taahhüt edilerek girilmesi sonucu “Kayıtlı” duruma gelmektedir. Ancak bir malzemenin TİTUBB kayıt/bildirim işleminin tamamlanmış olması o malzemenin Kurumca bedelinin karşılanması için tek başına yeterli değildir. TİTUBB kayıt/bildirim sürecinde firmaların sisteme girdikleri bilgilerin doğruluğu ile tıbbi malzemelerin SUT kodlarına ve alan tanımlarına doğru eşleştirilmelerinde Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında belirlenen geri ödeme kuralları tıbbi malzemelerin ülke piyasasında pazarlanmasını belirleyen bir hüküm değil, Kurumuzca finanse edilme kriteridir. Kurumumuzca yapılan düzenlemeler bir ürünün piyasaya arzını ve dağıtımını kısıtlayıcı ve engelleyici değildir.

Kodsuz malzeme

Sağlık Uygulama Tebliği eki EK-3 tıbbi malzeme listelerinde SUT kodu ve alan tanımı ile birlikte bulunan ve yatarak tedavilerde kullanılan bir kısım tıbbi malzemelerin, bazı sağlık hizmeti sunucularınca kodsuz malzeme niteliğiyle ve serbest fiyatla ya da SUT kodu ve alan tanımında bulunan niteliklere haiz olmayacak şekilde başka ürünlerin MEDULA-Hastane uygulaması üzerinden Kurumumuza fatura edildiği ve faturalandırma işlemlerinde Sağlık Uygulama Tebliği’nin amir hükümlerinin göz ardı edildiği Kurumumuz tarafından yapılan çalışmalar esnasında tespit edilmiştir.

Kurum zararı

Bu itibarla, Kurumumuz mevzuatına aykırı olarak MEDULA-Hastane uygulaması üzerinden Kurumumuza fatura edilen tutarlar yersiz ödeme ve Kurum zararı olarak değerlendirilmekte olup bahse konu tutarlar hesaplanmakta ve sağlık hizmeti sunucularının Kurumumuzda olan alacaklarından mahsup edilmektedir. Sağlık Uygulama Tebliğinin amir hükümleri göz ardı edilerek yapılan hatalı işlemlerde sorumluluğu bulunan ilgili idareler ile tıbbi malzeme üretici ve/veya tedarikçileri hakkında gerekli idari, mali ve hukuki işlemlerin yapılacaktır.

 

 

 

Av. Muhittin Ertuğrul ERTÜRK

Avukat / Hukuk Danışmanı

info@ertugrulerturk.av.tr

 

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It