1 Mart 2017

“Türkiye Tıbbi Cihaz Sektör Analizi” kitabı yayınlandı

TIBBI CIHAZ SEKTOR ANALIZI mehmet atasever

Kamu İhale Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Atasever ve Zafer Karaca’nın birlikte hazırladığı, “Türkiye Tıbbi Cihaz Sektör Analizi” kitabı yayınlandı. Türkiye Sağlık Sistemi’nin değerlendirilmesi ile başlayan kitapta; Türkiye Tıbbi Cihaz Sektörü Değerlendirmesi, Türkiye’de Tıbbi Cihaz Finansmanı ve Harcamaları, Tıbbi Cihaz Harcamalarının Analizi, Tıbbi Cihaz Sektör Analizi, Türkiye’de Tıbbi Cihaz Sektörü Strateji ve Hedefleri 6 ana başlık olarak ele alınarak ayrıntılı olarak değerlendirilmiş.

6 bölümden oluşuyor

Kitapta; ilk bölümde sektörün belirleyicilerinden olan Türk sağlık sisteminin geçmişten günümüze gelişimi ve finansman yapısıyla birlikte sağlık harcamaları üzerinde durulmuş.

İkinci bölümde; tıbbi cihaz sektörünün Dünya’da ve Türkiye’de tarihsel gelişimiyle mevzuatı açıklanmış. Yeni bu bölümde tıbbi cihaz kavramının pekişmesi amacıyla sektör ve ürünün tanımı ile çeşitli kategoriler baz alınarak sınıflandırılması yapılmış ve tıbbi cihaz endüstrisi Pazar gelişimi değerlendirilmiş.

Üçüncü bölümde; Türkiye’de tıbbi cihaz finansmanı ve harcamalarının gelişini nominal ve reel olarak incelenmiş.

Dördüncü bölümde; tıbbi cihaz harcamaları bazı temel sağlık göstergeleri çıktılarıyla birlikte kategorik bazda ele alınmış. Yine bu bölümde tıbbi cihaz harcamaları temel ekonomik büyüklüklerle birlikte analiz edilmiş.

Beşinci bölümde; Türkiye’de sektörün mevcut durumu ve analizi (stok yönetimi, üretim, ithalat, ihracat, birim fiyat, tıbbi cihaz sayılarının uluslararası karşılaştırılması) yapılarak Tıbbi Cihaz Sektörü ortaya konmuş.

Çalışmanın son bölümünde sektöre yönelik stratejik hedef ve planlarla birlikte Swot analizi yapılarak, tıbbi cihazlar sektörünün kuvvetli, zayıf yönleri ortaya konularak sektör açısından fırsat ve tehdit içeren unsurlar belirlenmiş.

“Üretim istenilen düzeyde değil”

Kitabın editörlüğünü de yapan Mehmet Atasever şunları söylüyor: “Küresel ekonomideki gelişmelere bakıldığı zaman, tıbbi cihaz sektörü çok ciddi büyüme gösteren alanlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de yüksek standartlara sahip tıbbi cihazların ithal edilmesi, yerli üretimdeki kaliteyi artırmasına rağmen, kalitesiz ve düşük sınıf malların ülkeye girmesi ise devlet tarafından korunamayan yerli üreticilerin rekabet gücünü azaltan, üreticiyi zorlayan ve üretim hacmini daraltan bir tehdit olarak sektörün önünde engel olarak durmaktadır.

Ülkelere teknolojik üstünlük sağlayan tıbbi cihazların üretimi, maalesef Türkiye’de halen istenilen düzeyde değildir. Buna karşılık devlet ve özel sektör işbirliği ile olumlu bir şekilde artış gösteren Ar-Ge projeleri ve inovasyon çalışmaları, ancak kısıtlı üretim faaliyetlerinde bulunabilen bu sektörde umut vadeden bir görünümdedir. Bu görünümde Türkiye’de Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde ‘Tıbbi Cihaz Direktifleri’ ve buna ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri uygulamaya konularak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu aracılığı ile tıbbi cihazlara ilişkin düzenleyici, denetleyici, yönlendirici faaliyetler yapılmaya başlanmış ve tıbbi cihaz sektörü açısından önemli bir gelişme kaydedilmiştir. Türkiye’de tıbbi cihaz alanında yerli ürünlerimize olan güveni artırarak katma değeri yüksek tıbbi cihazların üretimini teşvik etmek, yaygınlaştırmak, kamu-üniversite-sanayi işbirliğini geliştirerek tüm kaynakların etkin kullanıldığı, vatan sathına yayılmış medikal kümelenmelerle rekabetçi bir tıbbi cihaz pazarına erişimi en önemli hedef olmalıdır.”

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It