18 Şubat 2016

SUT DEĞİŞİKLİKLERİ VE ÜRÜN EŞLEŞTİRME

18.01.2016 tarih ve 29597 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sağlık Uygulama Tebliğinde bir takım değişiklikler yayınlanmıştır. Yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir. Bu değişiklikten hemen önce ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 17 numaralı duyuru yayınlanmıştır. SUT değişiklikleri ve 17 numaralı duyuru özellikle ürün eşleştirmeler konusunda işleyen sistem, müeyyideler ve son tarihler konusunda birbiri ile paralellik arz etmektedir. İlk olarak SUT değişiklikleri, akabinde ise duyuru ele alınmıştır.

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.5.1 numaralı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Acil haller dışında sözleşmesiz özel sağlık hizmeti sunucularından alınan sağlık hizmeti bedelleri Kurumca ödenmez. Sözleşmesiz özel sağlık hizmeti sunucularından acil hallerde alınan sağlık hizmetlerinin bedellerinin ödenebilmesi için bu durumun Kurum inceleme birimlerince kabul edilmesi gerekmektedir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 1.5.1.Ç-1 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Acil haller nedeniyle yapılan müracaatlar. Hasta müracaatının söz konusu durum nedeniyle yapıldığının Kurum inceleme birimlerince kabul edilmesi gerekmektedir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 2.4.1.A numaralı maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan “Bu listede yer alan işlemler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “401.051, 401.060, 401.070, 401.080, 401.090, 401.100, 401.110, 401.120, 401.130, 401.135, 401.150 işlem kodları ve” ibaresi eklenmiş, aynı cümlede yer alan “%10” ibaresi “%30” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 2.4.4.H numaralı maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir. “Sağlık Bakanlığı tarafından herhangi bir nedenle seviyelendirilmemiş yoğun bakım yataklarında verilen tedaviler birinci basamak yoğun bakım fiyatından faturalandırılır. Tescil edilmemiş yoğun bakım yataklarında verilen tedaviler ise faturalandırılamaz.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 3.1.1 numaralı maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 3.1.1 numaralı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(15) Tıbbi malzeme alan tanımları (SUT kodları), SUT eki EK-3 listelerinde yer almaktadır. Tıbbi malzemeler bu SUT kodları ile Kuruma fatura edilebilecek olmakla birlikte, SUT eki EK-3 listelerinde yer alan SUT kodlarının, SUT eki işlem listelerinde (EK-2/B, EK-2/C gibi) yer alan SUT işlem kodlarına ilave olarak ayrıca faturalandırılabilmesi için SUT veya eklerinde ilgili tıbbi malzemenin işlem bedeline ilave olarak faturalandırılabileceğinin belirtilmiş olması gerekmektedir.

(16) Tıbbi malzeme imal veya ithal eden firmalar tıbbi malzemelerini; Kurumca duyurulan yöntemlerle ve/veya Kurumca yayınlanan Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu kapsamında SUT eki EK-3 listelerindeki tıbbi malzeme alan tanımlarına (SUT kodlarına), küresel ürün numarası (barkod) bazında tanımlar. SUT kodları bazında MEDULA sisteminde işlem tarihinde tanımlı olmayan tıbbi malzemelerin bedelleri Kurumca karşılanmaz.

(17) Barkod-SUT kodu eşleştirmelerinin hatalı olduğunun herhangi bir şekilde tespit edilmesi veya tıbbi malzemelerin Kurumca belirlenen kural ve/veya kriterlere uygunsuz bir şekilde fatura edilmesi halinde, söz konusu tıbbi malzeme bedelleri ödenmez, ödenmiş ise ilgililerden yersiz ödeme kapsamında tahsil edilir.”

 

SUT değişikliklerine paralel olarak yayınlanan 17 numaralı duyuru ise aşağıda özetlenmiştir. Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi İle İlgili Önemli Duyuru aşağıdaki şekildedir;

13/10/2015 tarihinde Kurumumuz internet sitesinden yayımlanan Duyuru-14 ile yatarak tedavi listelerinde bulunan tıbbi malzemeler için 3.867 SUT koduna firmalardan ürünlerini eşleştirmeleri istenilmiştir. Duyuru-14 kapsamında eşleştirme başvuruları alınmış olup yaklaşık bir aylık süre içinde 718 firma tarafından yaklaşık 875 bin ürün eşleştirmesi gerçekleştirilmiştir. Ancak az sayıda da olsa ürünlerini sisteme eşleyemeyen veya hatalı eşleyen firmaların Kurumumuza yapmış olduğu başvurular ve hastanelerin faturalandırmada yaşadığı sorunlar nedeniyle yeniden ürün eşleştirilmesi alınacaktır. Bu kapsamda firmalar 9-14 Aralık 2015 tarihleri arasında medsahis sistemi üzerinden şifre alma, eşleştirme, düzeltme, silme ve yeni ürün ekleme işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler kapsamında yer alan ve duyuru eki EK-1’deki SUT kodlarında ürünü olan tıbbi malzeme ithal ve/veya imal eden firmaların daha önce Duyuru-14 kapsamında yapılan eşleştirmeleri korunacaktır. Dolayısıyla; Duyuru-14 kapsamında medsahis sisteminde yapmış oldukları eşleştirmelerde her hangi bir sorun olmayan firmaların bu duyuru kapsamında bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

Daha önce şifre alan ancak eşleştirme yapmayan firmalar mevcut şifrelerini kullanarak gerekli eşleştirmeleri sisteme yükleyebileceklerdir. Daha önce şifre almayan firmalar ise Kurumumuza başvurarak şifrelerini alarak gerekli eşleştirmeleri yükleyebileceklerdir. Ayrıca Duyuru-14 kapsamında eşleştirmelerini yapan firmaların tespit ettikleri yanlış eşleştirmeler varsa silip doğru eşleştirmelerini yükleyebileceklerdir. Ancak Duyuru-16 kapsamında MEDULA sistemine tanımlanan ürünlerin SUT kodlarının değiştirilmesi halinde; değiştirilmiş olan SUT kodundan Kurumumuza fatura edilmişse yersiz ödeme işlemi uygulanacağının da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Duyuru-14’te de olduğu gibi bu duyuru kapsamında eşleştirilen ürünler de tamamen firmaların beyanı esas alınarak MEDULA sistemine kaydedilecektir. Yanlış eşleştirme sonucunda oluşabilecek kurum ve kuruluşlarının zararları verilen taahhütler kapsamında firmalardan ve müteselsilen sağlık hizmeti sunucularından tahsil edilecektir. Bu nedenle daha sonra mağdur olmamaları için firmaların ürünlerini ilgili SUT koduna eşleştirmeleri sırasında azami özeni göstermeleri ve sağlık hizmeti sunucularının da firmalardan ürünlerini alırken gerekli önlemleri almaları yararlı olacaktır. İlk defa şifre başvurusunda bulunacaklar; EK-3’te yer alan “Başvuru Formu” nu 2 nüsha olarak doldurarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Ziyabey Cad. No:6 BALGAT/ANKARA adresindeki Genel Evrak servisinden kayıt numarası aldıktan sonra Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Tıbbi Malzeme Dairesi Başkanlığına başvuracaklardır. Burada; EK-2’de yer alan TAAHHÜTNAME’nin ticari işletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalı hali teslim edildikten sonra verilecek şifre ile firmalar SUT kodlarına eşleştirmiş olduğu ürünlerini http://medsahis.sgk.gov.tr/sahis adresinden yükleyeceklerdir. Taahhütnameye ek olarak ticari işletmenin Ticaret Sicil Gazetesinde tesciline ilişkin ilanın noterlikçe onaylı bir nüshası ile ticari işletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişinin imza sirküsü (Noter onaylı) yetkili kişi tarafından Kuruma ibraz edilmelidir. Şifre alma işlemi temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından gerçekleştirilemeyecek ise vekâletname ile yetkilendirilmiş kişiye imza beyanı ile gelmesi durumunda şifre teslim edilir; ancak taahhütname temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. (İmza sirküsünde yetkilerin sınırsız yetki olması ve temsil ve ilzama müşterek imza gerekiyorsa bu kişilerinin birlikte taahhütnameyi imzalaması gerekmektedir.)

Bir firma tanımlayıcı numarasına sadece bir şifre verilecektir. Ticari işletmeyi temsile yetkili kişi birden fazla firmayı temsil ediyorsa birden fazla şifre alabilir. Ancak verilen şifre ile sadece tanımlanmış ve taahhüt vermiş olduğu firmanın (Firma tanımlayıcı numarası) ürünlerini eşleştirebilecektir. Şifrelerin güvenliğinden ve sistemde yapılacak her türlü işlemden firma sorumludur. Daha önce şifre almış olan firmalar yeniden şifre almayacaklardır. Şifrelerini unutan firmalar; şifre aldıkları sırada bildirmiş oldukları e-posta adreslerinden tmdestek@sgk.gov.tr adresine firma tanımlayıcı numarasını belirterek durumu bildirir e-posta göndererek yardım alabileceklerdir. Duyuru-14 kapsamında taahhütname verenlerin durumlarında değişiklik yoksa yeniden taahhütname vermelerine gerek yoktur. Ancak daha önce şifre almakla birlikte Duyuru-14 kapsamında taahhütname vermeyen firmaların EK-2 de yer alan “TAAHHÜTNAME’’yi usulüne uygun doldurarak ekinde güncel imza sirküleri ve kimlik fotokopisi ile birlikte Kurumumuz Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Tıbbi Malzeme Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde medsahis sistemi üzerinden yapmış oldukları barkod eşleştirmeleri taahhütname teslim edilene kadar MEDULA sisteminde yer almayacaktır.

Firmaların; ürünlerini EK-1’de yer alan tıbbi malzeme alan tanımlarını ve SUT kodlarını esas alarak, EK-4’te yer alan dosyadaki formatta doldurduktan sonra kendilerine verilen şifreleri kullanarak 14/12/2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar http://medsahis.sgk.gov.tr/sahis adresinden yüklemeleri gerekmektedir. Gerekli olan açıklamalar duyurumuz eki EK-5’te yer alan medsahis Sistemi Kullanma Kılavuzunda yer almaktadır. Yardım masasına başvurulmadan önce söz konusu kılavuzun dikkatle incelenmesinde yarar vardır.

Ürünün eşleştirileceği tıbbi malzeme alan tanımının EK-1’deki listede yer almaması durumunda eşleştirme yapılmamalıdır. Her bir ürün (Barkod) EK-1’deki listesinde yer alan en fazla 1 (bir) tıbbi malzeme alan tanımına eşleştirilebilecektir. Ancak herhangi bir SUT koduna eşleştirilmiş olan ürün, eşleştirildiği SUT kodunun alan tanımının başka listelerde de olması durumunda diğer listelerdeki aynı alan tanımlarına da mutlaka eşleştirilecektir. (Örneğin KR2014 “Aort Koarktasyonu Balon Kateter” SUT koduna eşleştirilmiş olan bir ürün KV1175 “Aort Koarktasyonu Balon Kateter Sut” koduna da eşleştirilecektir.) Bununla birlikte EK-6’da yer alan barkodların Kurumumuzca 01.10.2015 tarihinde yayımlanan “Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Eşleştirilen Ürünlerin MEDULA’ya Tanımlanması ile İlgili Önemli Duyuru-13” ile MEDULA’ya aktarılması tamamlandığından bu duyuru kapsamında herhangi bir SUT koduna eşleştirmesi yapılmayacaktır.

Listeye kaydedilen barkodlar, firma tanımlayıcı numarası ile sistemimize aktarılmış TİTUBB kayıtları esas alınarak sorgulanacak olup, mağduriyet yaşanmaması için firmaların ürünlerinin TİTUBB durumlarını kontrol etmeleri, varsa eksikliklerini tamamlamaları gerekmektedir. Bu nedenle son gün beklenmeden listeler yüklenmelidir. Ayrıca; firmaların, iletişim bilgilerindeki (adres, e-posta, telefon) değişiklikleri medsahis sisteminde güncellemeleri ve yazılı olarak da Kurumumuzu bilgilendirmeleri gerekmektedir. Bilgilendirmemeleri halinde mevcut adreslerine yapılacak tebligatların sorumluluğu ilgili firmalara ait olacaktır. Belirtilen tarihlerden itibaren SUT kodu Barkod eşleşmesi yapılmamış ürünlerin sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydı yapılamayacaktır. Firmaların yanlış eşleştirme yaptığının herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde taahhütname ve duyuru gereği işlem yapılarak taraflardan yersiz ödemelerin tahsili yoluna gidilecektir.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It