21 Haziran 2016

SUT BİLİMSEL KOMİSYON ÇALIŞMA TAKVİMİ

muhittin erturkAv. Muhittin Ertuğrul ERTÜRK

Tıbbi cihaz sektörünün yakından ilgilendiren biri dizi gelişme hakkında Sayın Okurları bilgilendirmeyi uygun buluyorum. Bunlardan ilki SUT Bilimsel Komisyonların toplanma takvimi ile ilgili olan duyurudur. Diğer ise Güncelliğini yitirmiş olan CE Belgeleri ile ilgili olarak yayınlanan duyurudur.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 13/05/2016 tarihinde TIBBİ MALZEME BAŞVURU SÜREÇLERİ ve TIBBİ MALZEME DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNU İle BİLİMSEL KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA TAKVİMİ yayınlanmıştır. 19.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren tıbbi malzeme başvuruları ile Bilimsel Komisyonların ve Tıbbi Malzeme Değerlendirme Komisyonunun çalışma usul ve esaslarını belirlemek üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Malzeme Başvuruları ile İlgili Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ve ekleri olan Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu ve Gizlilik ve Etik Kurallar Belgesi 20.04.2016 tarihinde Kurum resmi internet sitesinde yayımlanmıştır. Yönergeye istinaden 06.05.2016 tarihinde toplanan Tıbbi Malzeme Değerlendirme Komisyonunca (TMDK) Komisyonunun bir yıllık çalışma takvimi içerisinde yılda üç defa gerçekleştireceği çalışma süreleri (Dönemler) aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Bu kapsamda; tıbbi malzeme üreticisi, ithalatçısı gerçek ve tüzel kişilerce Yönerge eki Kılavuza uygun olarak hazırlanmış A, B ve C grubu başvurular her dönemin ilk ayında teslim edilir. Ayın son gününün resmi tatil olması durumunda takip eden ayın ilk iş günü yapılan başvurular zamanında yapılmış kabul edilir. Bununla birlikte Yönergenin yürürlük tarihinin 19.04.2016 olması ve birinci dönem başvuru teslim ayı olan Nisan ayında başvurular için kısıtlı bir süre kalmasından dolayı yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek adına 2016 yılı için bir defaya mahsus olmak üzere A ve B grubu başvurular için Nisan ayı sonunda biten teslim süresi 30.06.2016 olarak düzenlenmiştir. Bugüne kadar Kurumumuza yapılmış olan A ve B grubu başvurular ve bu nitelikteki dilekçelerden değerlendirilenler SUT’ ta yer almıştır. Firmaların; Yönergenin yürürlük tarihi olan 19.04.2016 tarihinden önce yaptıkları A ve B grubu başvurular ve bu nitelikteki dilekçeler güncel SUT’ta yer almamış ise 19.04.2016 tarihinden sonra bu başvurular değerlendirmeye alınmayacak olup, firmaların başvurularını gözden geçirerek Yönerge eki Kılavuz doğrultusunda Yönergenin geçici birinci maddesinde de hükmedildiği üzere yeniden yapmaları gerekmektedir. Ancak firmaların dilekçe ile talep etmeleri halinde 22.05.2014 tarihinden 19.04.2016 tarihine kadar başvurarak daha önce teslim ettikleri A ve B grubu niteliğindeki başvuru dosyaları firmaları temsil ve ilzama yetkili kişiler veya firmaların resmi kurumlar nezdinde bu tür evrak işlerini takiple vekaletlendirmiş olduğu kişiler aracılığı ile tutanak-imza karşılığı elden teslim alabilirler. 30.06.2016 tarihine kadar teslim alınmayan dosyalar arşive kaldırılacaktır. Dönemin ilk ayında yapılan A ve B grubu başvurular Bilimsel Komisyonlar ve Tıbbi Malzeme Değerlendirme Komisyonunca dönemin sonraki üç ayında değerlendirilmeye alınır. Dönemin ilk ayında yapılan C grubu başvurular ise gerektiğinde dönemin sonraki üç ayında bilimsel komisyonlarca incelenir. Dönemi içerisinde incelemesi bitirilemeyen başvuru dosyaları takip eden dönemlerde öncelikli olarak değerlendirmeye alınır. D grubu başvurular ise her ayın 1 ila 7.nci günlerinde teslim edilir. Ayın 7.nci gününün resmi tatil olması durumunda takip eden ilk iş günü yapılan başvurular zamanında yapılmış kabul edilir. Değerlendirilip uygun görülen D grubu başvurular takip eden ayın ilk gününden geçerli olmak üzere sisteme tanımlanır.

SUT eki EK 3 C Ayaktan Tedavi Listelerine yapılacak C ve D grubu başvuruların kabulü ve iş süreçleri daha sonra yayımlanarak duyurulacaktır.

A-B-C Grubu Başvuru Dönemleri

  1. a) 1. Dönem: Aynı yılın Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ayları
  2. b) 2. Dönem: Aynı yılın Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ayları
  3. c) 3. Dönem: Aynı yılın Aralık ve takip eden yılın Ocak, Şubat, Mart ayları

Tıbbi Cihaz sektörünün ilgilendiren bir diğer gelişme ise, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 09.05.2016 tarihinde Tıbbi Cihaz Üreticileri, İthalatçıları ve Bayileri dikkatine yayınlanan “Güncel ve Geçerli Olmayan EC Belgelerine Yapılacak İşlemler Hakkında” duyurudur. Bu duyuru ile 46897150.0.02.0.11.06/1819253 sayılı 19.08.2015 tarihli “Güncel ve Geçerli Olmayan EC Belgelerine Yapılacak İşlemler Hakkında Duyuru” başlıklı duyurunun güncel halidir. Yukarıda belirtilen hususlar ayrıca yazılı olarak bildirilmeyecek olup duyuru doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir. Bilindiği üzere, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)’a kayıt işlemi tamamlanan CE Sertifikalarının güncel ve geçerli olup olmadığı ilgili Onaylanmış Kuruluş aracılığıyla sorgulanmakta ve Onaylanmış Kuruluştan gelen olumsuz cevaba istinaden belgenin kayıt bildirim onayı iptal edilmektedir. Ancak, sektörden gelen yoğun talep üzerine ilgili Onaylanmış Kuruluşça belgenin güncel olmadığı bilgisinin verilmesinden itibaren ürün güvenliği açısından sakınca görülmediği hallerde 15 gün süre ile TİTUBB üzerinde güncelleme işleminin yapılabilmesi için süreli red mekanizması geliştirilmiştir. TİTUBB’da kayıtlı ürünü bulunan firmaların, ilgili ürünlere ait EC sertifikalarında yapılan değişiklikleri titizlikle takip edip, 15 günlük süre içerisinde güncel ve/veya geçerli olmayan sertifika kayıtları hakkında gerekli güncellemeleri tamamlamaları gerekmektedir.

 

 

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It