21 Eylül 2017

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

???????????????????????????????

Av. Muhittin Ertuğrul ERTÜRK yazdı…

 

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 7033 sayılı kanun; sanayinin geliştirilmesi, Ar-Ge teşvik ve çalışmalarının hızlandırılması, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ile ilgili teşvikleri içermektedir. Önemli bazı önemli hükümler aşağıdadır;

Kanunda geçen “Hafta tatili ve ulusal” ibaresi kaldırılarak “ulusal” olarak değiştirilmiştir. Bu madde sayesinde hafta sonları da çalışan sanayi işletmelerinin hafta sonu çalışabilmek için belediyeden aldıkları hafta sonu çalışma ruhsatının alınmasına gerek kalmamıştır. Sanayi işletmelerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında tutulacak sanayi siciline kaydettirilmesi ve mukabilinde alınacak sanayi sicil belgesinin icabında salahiyetli memurlara ibraz olunması, Sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt olmak zorunlu hale getirilmiştir. Yeni açılan sanayi işletmeleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tanzim kılınacak beyannameleri faaliyete başladıkları tarihten itibaren doldurup iki ay içinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir. Sanayi işletmelerinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi için sanayi siciline kaydolduğuna dair yazı, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren idareler tarafından sorgulanacaktır. Sanayi sicilinde kaydı olmadığı tespit edilen sanayi işletmelerine verilen müddette siciline tescil ettirmeyenler için hükmedilen idari para cezası verilecektir. Bu kanuna göre işletmesinde meydana gelen değişiklikleri, verilmesi gereken beyannameleri ve senelik işletme cetvellerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce süresi içinde vermeyenlere idari para cezası uygulanmayacaktır. Yükseköğretim kurumları, Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu ve özel sektör ile iş birliği yapmak, üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak ve uygulamaya aktarmak üzere sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer ofisi kurulabilecektir. Ofisin kuruluş sermayesi, bilimsel araştırma projesi kaynaklarından veya döner sermaye gelirlerinden karşılanabilecek, öğretim elemanları kurulan teknoloji transfer ofislerinde tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak çalışabilecektir. Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacağı; ancak bu kapsamda her bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasına sağlanacak destek, ilgili ayda Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onunu geçemeyeceği belirtilmiştir. Devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda fiilen altı yıl çalışan öğretim üyelerine, yurt içinde ve yurt dışında alanıyla ilgili Ar-Ge niteliğinde çalışmak üzere, fakülte yönetim kurulunun görüşü ve hizmetin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınmış olması kaydıyla ilgili üniversite yönetim kurulu kararı ile öğretim üyesinin hazırladığı çalışma programı değerlendirilerek bir yıl süreyle ücretli izin verilebilecektir. OSB adına kamulaştırma yapacak idare, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca oluşturacağı kıymet takdir ve uzlaşma komisyonlarında OSB’den en az bir üyenin görevlendirilmesini isteyecek, Tanınacak süre zarfında görevlendirme yapılmaması hâlinde, ilgili idare, komisyon üyelerinin tamamını kendi bünyesinden seçecektir. Su, elektrik ve doğalgaz gelirlerinin haczedilemeyeceği ve amacı dışında kullanılamayacağı; OSB’nin vermekle yükümlü olduğu hizmetlerle ilgili olarak katılımcılardan bağış adı altında bedel talep edilemeyeceği belirtilmiştir. OSB’lere faaliyetleri için gerekli olan Bakanlıkça uygun görülecek projeler için krediler ve kullandıkları krediler için Bakanlıkça kredi faiz desteği verilebilir.

Yurt dışında OSB kurulabileceği ve kurulmuş olan OSB’lere ortak olunabileceği belirtilmiştir.

Yönetim ve hisse çoğunluğu OSB tüzel kişiliğinde olmak ve münhasıran OSB’lerde faaliyet göstermek şartıyla gayrimenkul yatırım ortaklıkları kurabileceği belirtilmiştir. Kanunda belirtilen maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce mer’i plana göre yapılaşan sanayi tesislerinin bulunduğu alanlar için kanunda belirtilen maddenin yürürlüğe girmesinden sonra 1 yıl içinde yapılan başvuruların vali başkanlığında oluşturulacak olan ıslah komisyonunun belirlediği ıslah şartları ve süresinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi ile söz konusu alanların OSB olarak değerlendirilebileceği belirtilmiştir. Tespit edilen ıslah şartları çerçevesinde, tüzel kişilik kazanan OSB’lerde, bu Kanunla getirilen tüm imar, izin ve ruhsat yetkileri, ıslah çalışmaları tamamlanıncaya kadar genel hükümlere göre yürütülür. Süresi içinde ıslah şartlarını tamamlamayanlar OSB niteliklerini kaybederek sicilden terkin edileceği belirtilir. Bu Kanunun geçici 8’inci maddesine göre başlatılan başvurulardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde ıslah edilerek OSB tüzel kişiliğini kazanamayanların işlemleri Bakanlıkça resen sonlandırılır. OSB tüzel kişiliği, bu Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. OSB katılımcılarının enerji giderlerine dair düzenlemeler, serbest piyasa koşulları ile oluşmuş fiyatlara müdahale edilmeksizin, Bakanlar Kurulu tarafından yapılır. Atık su arıtma tesisi işleten bölgelerden, belediyelerce atık su bedeli alınmaz. Yeni kanunda, katılımcılar hakkında mahkemelerce verilen iflas erteleme ihtiyati tedbir ve iflas erteleme kararlarının, katılımcının bu madde uyarınca OSB’ye olan elektrik, su ve doğalgaz borçlarının ifasını, takibini ve tahsilini durdurmayacağını ve yükümlülüklerini yerine getirmesine engel oluşturmayacağını belirtilmiştir. Yeni kanunda organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde bulunan arsaların tahsisine ilişkin sözleşme ve taahhütnamelerin damga vergisi istisnasına alındığı belirtilmiştir. Yeni kanunda beraber organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi siteleri emlak vergisinden muaf tutulduğu belirtilmiştir. Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük yerleri ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de sanayici sınıfına dahil edilmiştir. Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri, söz konusu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescili işlemleri ve cins değişikliği işlemleri istisna kapsamına alınmıştır. Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine, %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabileceği, ancak; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburi olduğu belirtilmiştir. Yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine de %15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburidir.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It