20 Ocak 2016

SAĞLIK ALANINDA SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI

20.12.2015 tarih ve 29568 sayılı Resmi Gazete’de Sağlık Hizmetleri Alanında Sanayi İşbirliği Programı Uygulamaları Hakkında Tebliğ yayınlanmıştır. Bu tebliğin başlıca amacı, sağlık hizmetleri alanında uygulanacak Sağlık Sanayi İşbirliği Programları kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Tebliğin ana başlıkları ve önemli noktaları aşağıda özetlenmiştir. Tebliğ uzun nedeniyle sadece kısa başlıklar halinde tebliğden alıntılar yapılmak ile yetinilmiştir. Tebliğin tamamının incelenmesi isabetli olacaktır. Bu tebliğe göre öncelikle Bakanlık bünyesinde Bakan onayı ile Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonu kurulur. Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonu, Bakanlığın üst yöneticisi başkanlığında, en az beş ve tek sayıda kişi olmak üzere karar almaya yetkili idari, teknik, mali ve hukuki üst düzey yöneticilerden ve bunların yedek üyelerinden oluşur. Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonu, üye tamsayısı ile toplanır ve kararlarını oybirliğiyle alır.

Başkanlığın faaliyetleri

Başkanlık tarafından yürütülen başlıca faaliyetler şunlardır; Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonunun sekretarya faaliyetlerinin yürütülmesi, Mal veya hizmet alımı projeleri kapsamındaki Sağlık SİP faaliyetlerinin yürütülmesi, Sağlık SİP kapsamında alımı yapılması öngörülen mal veya hizmetlere ilişkin ihtiyaç listesinin oluşturulması, Bakanlığın farklı İhtiyaç Makamlarına ait mal veya hizmet ihtiyaçlarının değerlendirilerek Sağlık SİP kapsamında toplu alım yapılmasının gerek görülmesi halinde, buna ilişkin ihtiyaç listesinin oluşturulması, İhtiyaç listelerinin envanterinin tutulması ve bu mal veya hizmetlerin teknolojilerinin analizinin yapılması, Sağlık SİP içeren mal veya hizmet alımı ihalesinde uygun bulunan yüklenici ile Sağlık SİP Sözleşmesinin imzalanması için Sözleşmenin bağlı bulunulan Genel Müdürlük onayına sunulması gibi faaliyetleri söz konusudur.

Sağlık Ana Tedarik Grubu ve Sağlık Proje Grubu

Projenin başlamasını takiben İhale Makamı bünyesinde Sağlık Ana Tedarik Grubu ile Başkanlık bünyesinde Sağlık Proje Grubu kurulur. Bu iki grup; ihale dokümanının hazırlanarak ön yeterlik ilanının yapılmasına kadar olan süreçte; Başkanlık bünyesinde oluşturulan proje ofisinde çalışmalarını gerçekleştirir.

İhale Usulü ve Ana Tedarik Sürecine İlişkin Esaslar

Bu Tebliğe göre yapılacak ihalelerde, işin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle, bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslar çerçevesindeki belli istekliler arasında ihale usulü uygulanır.

Sağlık SİP Kategorileri Genel Esasları

Yüklenici tarafından, İhtiyaç Makamının ihtiyaç duyduğu mal veya hizmetlerin tedariki kapsamındaki taahhütlere ilaveten; sanayide yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferinin sağlanması, yerli sanayinin katma değerinin ve rekabet gücünün artırılması ve ihracat imkânlarının geliştirilmesi amacıyla Sağlık SİP kategorileri kapsamındaki taahhütlerin yerine getirilmesi zorunludur.

İhale onayının alınması

Sağlık Ana Tedarik Grubu tarafından hazırlanan ana tedarik yaklaşık maliyet hesap cetveli, ihalenin onaylanmasına esas ihale dokümanları ve Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesi taslağı ile Sağlık Proje Grubu tarafından hazırlanan Sağlık SİP Şartnamesi, Sağlık SİP Sözleşmesi taslağı ve diğer dokümanlar, ihale onay belgesine eklenerek, İhale Makamı tarafından ihale yetkilisinin onayına sunulur.

Ön yeterlik ilânı, isteklilerin belirlenmesi ve ihaleye davet

İhale dokümanının hazırlanmasını takiben bütün adaylara tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak amacıyla, son başvuru tarihinden en az yirmi gün önce İhale Makamı tarafından ön yeterlik ilânı yapılır.

Teklif Değerlendirme Komisyonunun kurulması ve çalışma esasları

İhale onayının alınmasını takiben, İhale Makamı bünyesinde, asil ve yedek üyelerden oluşan Teklif Değerlendirme Komisyonu kurulur. Teklif Değerlendirme Komisyonu, ihale yetkilisinin onayıyla; biri başkan olmak üzere, mali ve hukuki alanlarda uzman iki personel, Sağlık Ana Tedarik Grubunun bir üyesi ve Sağlık Proje Grubunun teknik alanda uzman iki üyesinin katılımıyla en az beş ve tek sayıda kişiden oluşur.

Tekliflerin hazırlanması ve verilmesi

Sağlık ana tedarik konusu mal veya hizmet için teklif edilen bedelin yer aldığı teklif mektubu ile geçici teminat, isteklinin ekonomik teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine ekonomik teklif olduğu yazılmak suretiyle bir zarfa konulur. Mal alımlarında birden fazla mal kaleminden oluşan ihalelerde teklif mektuplarının, birim fiyat teklif mektubu esas alınarak hazırlanması zorunludur.

Tekliflerin hesaplanması

Teklifler, Teklif Değerlendirme Planına göre Teklif Değerlendirme Komisyonunca puanlanarak değerlendirilir. Teklif değerlendirme çalışmaları tamamlanmadan önce, kapsamı Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenmek üzere, isteklilerden bir kez en iyi ve en son tekliflerini vermeleri İhale Makamı tarafından yazılı olarak talep edilebilir. En iyi ve en son tekliflerin alınması halinde, toplam teklif puanları 20’nci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilerek tekrar hesaplanır.

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

Teklif Değerlendirme Komisyonunun teklifi ve ihale yetkilisinin onayı üzerine, verilmiş olan bütün teklifler reddedilerek ihale iptal edilebilir.

Yüklenici seçimi

Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonunca tekliflerin müzakere edilmesi kararı alınması durumunda, müzakere sürecinin tamamlanmasını takiben Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından en avantajlı olduğu değerlendirilen teklif on iş günü içerisinde ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi, bu tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi iptal eder.

Sözleşmelere ilişkin esaslar

İhale sonucunda, ihale üzerine bırakılan ve yirmi iş günü içerisinde kesin teminatı veren istekli ile İhale Makamı arasında bu sürenin bitimini takiben Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesi ve Başkanlığın bağlı bulunduğu Genel Müdürlük ile Sağlık SİP Sözleşmesi imzalanır.

Sağlık SİP taahhüt süresi ve faaliyet raporu

Sağlık SİP taahhütleri, Genel Müdürlük tarafından onaylanan Sağlık SİP Planında belirtilen program yılı ve program dönemlerine göre yerine getirilir. Sağlık Proje Grubu ve yüklenicinin önerisi doğrultusunda, program yılı ve program dönemleri Genel Müdürlük tarafından Sağlık SİP Sözleşmesinde belirtilen taahhüt süresinden az olmak üzere revize edilebilir. Kredilendirme

Yüklenicinin Sağlık Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesi kapsamında Başkanlıktan ön onay alarak gerçekleştirdiği faaliyetler, aşağıdaki esaslar çerçevesinde kredilendirilir.

Muayene ve kabul işlemleri

Sağlık Sanayi İşbirliği Programı kapsamında tedarik edilen ürünlerin muayene ve kabul işlemleri, İhale Makamı bünyesindeki Sağlık Ana Tedarik Grubu tarafından yerine getirilir.

Sağlık SİP eskalasyonu

İlgili program yılı sonunda gerçekleştirilmeyen Sağlık SİP taahhütleri bir sonraki program yılına, ilgili mevzuatına ve Sağlık SİP Sözleşmesinde belirtilen oran ve koşullara uygun olarak eskale edilerek aktarılır ve bu durumda yüklenici hakkında 36’ncı madde hükümleri uygulanır.

Cezai yaptırımlar

Sanayi işbirliğini gerçekleştiren firmanın sanayi işbirliği taahhütlerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetleri her program döneminin sona ereceği tarihi müteakip on beş iş günü içerisinde, ek-5’te yazılı hususları ihtiva etmek suretiyle hazırlanacak faaliyet raporu kapsamında ve gerekli görülmesi halinde yerinde inceleme yapılmak suretiyle Sağlık Proje Grubu tarafından değerlendirmeye tabi tutulur. Faaliyet raporunun belirtilen süre içerisinde Sağlık Proje Grubuna sunulmaması halinde ilgili program dönemi için sanayi işbirliğini gerçekleştiren firma sanayi işbirliği yükümlülük taahhütlerini yerine getirmemiş kabul edilir. Şikâyet

İhale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla, bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren on iş günü içerisinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce Bakanlığa şikâyet başvurusu yapılabilir. Şikâyet başvurusu üzerine on iş günü içerisinde Bakanlık tarafından karar alınarak şikâyet başvurusu sahibine bildirilir. Şikâyet başvurusuna ilişkin kararın son bildirim tarihini izleyen tarihten itibaren yirmi iş günü geçmeden sözleşmeler imzalanamaz. Bu Tebliğ kapsamındaki işlemlere karşı Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusu yapılamaz.

Ceza ve ihalelerden yasaklama

Bu Tebliğin uygulanmasına ait ceza ve ihalelerden yasaklama ile ilgili hususlarda, 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. 4734 sayılı Kanunun ceza ve ihalelerden yasaklamaya ilişkin hükümleri, bu Tebliğ kapsamında yürütülen faaliyetler için de uygulanır. Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It