8 Ekim 2019

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

muhıttın ertugrul

Av. Muhittin Ertuğrul ERTÜRK yazdı…

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13.09.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yapılan değişliklerin en önemli kısımları aşağıda gösterilmiştir.

 

 

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 29. Maddeye ek olarak yeterlilik belgeleri (katılım belgeleri, eğitim sertifikası, mesleki yeterlilik vs.) eklenmesinin usul ve esasları düzenlenmiştir. Bu belgelerin yeterlilik kriteri ve/veya fiyat dışı unsur olarak ihale dokümanında istenebileceği daha önce yapılan değişiklikler ile belirtilmiştir. Bu defa bahse konu belgelerin sunumuna ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

“(9) Aday ve istekliler yeterliğini sertifikalar ile tevsik edebilir. Sertifikaların ihalelerde kullanım esasları Kurumca belirlenir. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde isteklilerin yeterlik sertifika numarasını belirtmesi ve yeterlik sertifikasının ihale tarihi itibarıyla geçerli olması zorunludur. İhale dokümanında fiyat dışı unsurlar dahil, teklifle birlikte sunulması istenen katılım belgeleri ve yeterlik kriterlerinden, yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için istenen belge ve bilgilerin ihalenin yöntemine uygun olarak beyan edilmesi veya sunulması gerekmektedir.”

 

MADDE 2 –  Aynı Yönetmeliğin 50’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bu belgelerin” ibaresinden sonra gelmek üzere  “ihale usulüne göre son başvuru ve/veya” ibaresi eklenmiştir.

“İhale dışı bırakılma” başlıklı 50. Maddenin ikinci fıkrası yapılan düzenleme ile madde aşağıdaki şekli almıştır ve belgelerin ibraz ve geçerliliğinde hangi tarihin esas alınacağına ilişkin önemli bir düzenleme yapılmıştır;

Madde 50 – (2) İhale üzerinde kalan istekliden, birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Bu belgelerin ihale usulüne göre son başvuru ve/veya ihale tarihinde isteklinin anılan bentlerde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.

 

MADDE 3 –  Aynı Yönetmeliğin 58/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.” Bu değişikliğe göre daha önce “Açık ihale usulü veya Kanunun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre pazarlık usulünün kullanıldığı ihaleler” şeklinde sınırlanan e-teklif hususu yeni düzenleme ile tüm ihaleler için geçerli hale getirilmiştir.

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 67’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İhale üzerinde kalan isteklinin” ve ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin” ibarelerinden sonra gelmek üzere “son başvuru ve/veya” ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.1/M numaralı Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Ön Yeterlik/Pazarlık Usulünde Yeterlik Başvuru Mektubu Formunun mülga 2’nci maddesi yeniden düzenlenmiştir.

 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 11.2’nci maddesine bağlı olarak aşağıda yer alan (21.1) numaralı dipnot eklenmiştir.

Kanımca oldukça çarpıcı gelişmenin dikkatle izlenmesi gerekmektedir. Tip şartnamenin dip notu değişen maddesi aşağıdaki şekildedir ve aynen muhafaza edilmektedir. Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu dayanak alınmak suretiyle, 2018 yılında yaşanan kurdaki yükseliş nedeniyle değiştirilen madde aynen muhafaza edilmiş ve ancak yabancı para cinsinden teklif verilmesi açıkça mümkün olan mal alımları söz konusu olduğunda aşağıda gösterilen 11.2 maddesinin, bu dipnot a göre düzenlenebileceği ifade edilmiştir.

MEVCUT TİP ŞARTNAME MADDESİ

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.”(Bkz dip not 21.1 )

YENİ EKLENEN DİPNOT İSE AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDEDİR ve yabancı para cinsinden teklif verilmesi halini düzenlemektedir.

“21.1 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ek 2’nci maddesine göre gerçekleştirilecek ihalelerde, tekliflerin hangi para birimi veya birimleri cinsinden verilebileceği hususu ile ödemeye esas para birimi veya birimleri bu maddede düzenlenecektir.”

 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin mülga 35.5’inci maddesi ile bu maddeye bağlı mülga (38) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. Yine yukarıdaki değişikliğe paralel olarak yapılan ek madde ve dipnotlar ise aşağıdaki şekildedir. Buna göre teklifin yabancı para cinsinden olması halinde teklifin ihale tarihindeki kur üzerinden değerlendirmeye alınacağı ifade edilmiştir;

“35.5. …38”

“38 (1) Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ek 2’nci maddesine göre gerçekleştirilecek ihalelerde; ödemeye esas para birimi veya birimlerine ilişkin düzenleme çerçevesinde, tekliflerin, teklif fiyatının ihale tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle değerlendirileceği bu maddede belirtilecektir.

(2) (1) numaralı maddede belirtilen haller dışında bu madde boş bırakılacaktır.”

 

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Mal Alımlarına Ait Tip  Sözleşmenin 12.2.1’inci maddesine bağlı olarak aşağıda yer alan (22.1) numaralı dipnot eklenmiştir. Yapılan bu ekleme konusunda yukarıda MADDE 8’de yapılan açıklamalar geçerlidir.

“22.1 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ek 2’nci maddesine göre gerçekleştirilecek ihalelerde, ödemeye esas para birimi veya birimleri bu maddede düzenlenecektir.”

 

04.09.2019 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Sağlık Uygulama Tebliğ Değişikliklerin Tıbbi Malzeme Temin Ve Ödeme Esaslarına İlişkin Kısmında Yapılan Değişiklik Ve Yenilikler Aşağıda İncelenmiştir.

Tıbbi Malzeme

3.1 – Tıbbi malzeme temin esasları

3.1.1.(2) Kurumca bedeli karşılanan tıbbi malzemelerin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB)/ Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır. TİTUBB/ÜTS kayıt/bildirim işlemi tamamlanmamış tıbbi malzemelerin bedelleri Kurumca karşılanmaz. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın tıbbi cihazlar ile ilgili mevzuatı kapsamında yer almayan tıbbi malzeme bedellerinin Kurumca karşılanmasında ve SUT’ta belirtilen istisnalardan TİTUBB/ÜTS kayıt/bildirim işleminin tamamlanmış olması şartı aranmaz. TİTUBB/ÜTS’ye kayıtlı olan bir malzemenin ayrıca üretici ve/veya distribütör (Değişik: RG- 04/09/2019- 30878/ 5 md. Yürürlük: 04/09/2019) firmalarca bayilerinin de firmalarının da TİTUBB/ÜTS’de tanımlanmış olması gerekmekte olup resmi kurumlar/resmi sağlık kurumlarından bu şart aranmaz. Bir malzemenin TİTUBB/ÜTS kayıt/bildirim işleminin tamamlanmış olması o malzemenin Kurumca bedelinin karşılanması için tek başına yeterli değildir.

 

3.1.2.(11) ( b) Ortez, protez ve Kurumca iade alınan cihazlara ilişkin bakım ve onarım ihtiyacı olması halinde; garanti süresi içerisinde satışı yapan firmaya, garanti süresi dışında ise Kurumun ilgili birimine müracaat edilir. (Ek: RG- 04/09/2019- 30878/ 6 md. Yürürlük: 04/09/2019) Kurumca iade alınan DO1009, DO1017 ve DO1071 SUT kodlu cihazlara ilişkin bakım ve onarım ihtiyacı olması halinde; garanti süresi içerisinde olan cihazların bakım ve onarımı sağlanıncaya kadar satışı yapan firma hastalara ücretsiz yedek cihaz temin etmek zorundadır. Garanti süresi dışında olan cihazlarda ise bakım ve onarım sağlanıncaya kadar Kurumun ilgili birimi varsa stoktan hastaya yedek cihaz temini yapacak olup, stoklarda bulunmadığında bakım ve onarım hizmeti satın alınan firma tarafından hastalara ücretsiz yedek cihaz temin edilir.

3.1.2.2. (4) SUT’ta belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sürekli kullanılan tıbbi malzemelere ilişkin reçeteler en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda düzenlenir. (Ek: RG- 04/09/2019- 30878/ 7 md. Yürürlük: 04/09/2019) (5) SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir.

 

3.3.1 – Yara bakım ürünleri (Mülga: RG- 04/09/2019- 30878/ 8-a md. Yürürlük: 04/09/2019) (antimikrobiyal örtüler metnin tamamından çıkartılmıştır.)

(1) Yara bakım ürünlerinin (Mülga: RG- 04/09/2019- 30878/ 8-b md. Yürürlük: 04/09/2019) bedelleri sağlık kurulu raporuna istinaden Kurumca karşılanır.

 

3.3.35- İşitme Cihazı ve Kulak Kalıbı

  1. d) İşitme eşikleri saf ses odyometri testi veya davranım odyometri testi ile belirlenmiş ise ilgili kulakta 500-1000- 2000-4000 Hz frekanslarında (Ek: RG- 04/09/2019- 30878/ 9 md. Yürürlük: 04/09/2019) hava yolu saf ses ortalamasının 26 dB ve üzerinde, ABR ile belirlenmiş ise (Ek: RG- 04/09/2019- 30878/ 9 md. Yürürlük: 04/09/2019) Tonal ve Klik ABR’de elde edilen eşiklerin 30 dB ve üzerinde olması gerekmektedir.

 

6 Temmuz 2019 tarih ve 30823 sayılı Resmi Gazetede Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri başlıklı 2019/12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmıştır. Genelgenin önem arz eden ve çarpıcı bulduğum başlıkları aşağıda irdelenmiştir.

Bilginin dijital ortamlara taşınması, bilgiye erişimin kolaylaşması, altyapıların dijital hale gelmesi ve bilgi yönetim sistemlerinin yaygın olarak kullanılması, ciddi güvenlik risklerini beraberinde getirmektedir. Karşılaşılan güvenlik risklerinin azaltılması, etkisiz kılınması ve özellikler gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliği bozulduğunda milli güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.

-Nüfus, sağlık ve iletişim kayıt bilgileri ile genetik ve biyometrik veriler gibi kritik bilgi ve veriler yurtiçinde güvenli bir şekilde depolanacaktır.

-Kritik veri, doküman ve belgelerin bulunduğu ve/veya görüşmelerin gerçekleştirdiği çalışma odalarında/ortamlarında mobil cihazlar ve veri transferi özelliğine sahip cihazlar bulundurulmayacaktır.

-Gizlilik dereceli veya kurumsal mahremiyeti içeren veri, doküman ve belgeler kurumsal olarak yetkilendirilmemiş veya kişisel olarak kullanılan cihazlarda (dizüstü bilgisayar, mobil cihaz, harici bellek vb. ) bulundurulmayacaktır.

-Kişisel olarak kullanılanlar da dahil olmak üzere kaynağından emin olunmayan taşınabilir cihazlar (dizüstü bilgisayar, mobil cihazlar, harici bellek/disk, CD/DVD vb. ) kurum sistemine bağlanmayacaktır. Gizlilik dereceli verilerin saklandığı cihazlar, ancak içerisinde yer alan veriler donanımsal ve/veya yazılımsal olarak kriptolanmak suretiyle kurum dışına çıkarılabilecek; bu amaçla kullanılan cihazlar kayıt altına alınacaktır.

-Kamu e-posta sistemlerinin ayarları güvenli olacak biçimde yapılandırılacak, e-posta sunucuları, ülkemizde ve kurumun kontrolünde bulundurulacak ve sunucular arasındaki iletişimin şifreli olarak yapılması sağlanacaktır.

-Kurumsal olmayan e-posta adreslerinde kurumsal iletişim yapılmayacak, kurumsal e-postalar şahsi amaçla (özel iletişim, kişisel medya hesapları vb.) kullanılmayacaktır.

 

10.07.2019 Tarih Ve 30827 Sayılı Resmi Gazete’de Tapu Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlanmıştır.

 

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Tapu Kanunu, İmar Kanunu, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Türk Medeni Kanunu, Belediye Kanunu, Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişliklerin en önemli kısımları aşağıda gösterilmiştir.

 

Tapu Kanununun 26. maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerde, tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları hâlinde, taraf iradeleri resmî görevliler tarafından ayrı ayrı alınarak sözleşme tamamlanabilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”

Türk Medeni Kanununun 883. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İpotek süreli olarak kurulmuşsa, sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde ipotekli taşınmaz üzerinde 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 150/c maddesinde belirtilen şerhin konulmaması hâlinde ipotek, malikin talebiyle tapu müdürlüğünce terkin edilir.”

Bu iki hüküm 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği dikkatlerden kaçmamalıdır.

 

 

 

 

 

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It