17 Eylül 2015

KLİNİK OTELLER, SEKTÖRE YENİ BİR İVME KAZANDIRACAK

huseyın sarpkayaSağlık işletmeleri açma yönetmeliğindeki son değişikle beraber literatürümüze klinik otel kavramı eklenmiştir. Yönetmelikteki bu güncellemenin ülkemizde gelişen sağlık turizmine katma değer sağlamak amaçlı planlanan ve Sağlık Bakanlığı çevrelerince uzun yıllardır konuşulan bir konu olduğunu söyleyebilirim. Kanaatim odur ki hem sağlık turizminin ülkemizdeki gelişimine hem de mekânsal açıdan kaliteli hizmet veremeyen sağlık yatırımcısına bir ivme kazandıracaktır. Peki bu yönetmelikle beraber sektörümüzde ne değişeceğine biraz bakalım.

Klinik Konukevi

Klinik konukevi: Hastanın uygulanan ayaktan kemoterapi tedavisi ve diyaliz gibi hastalıkların tedavi sonrası kontrollerinin yapılacağı ve yaşam alışkanlıklarının geri kazanımını sağlanması veya hayatsal risk grubu kişilere ayaktan kemoterapi tedavisi ve diyaliz gibi ulaşım zorlukları gibi nedenlerle hastane hizmeti alacakları döneme kadar daha az yoğunluktaki bakım hizmetleri alan kişilere daha az yoğunlukta bakım ve sağlık hizmetlerinin sunulduğu, otel hizmeti vermeden sadece hasta ve/veya refakatçilerinin kalabildiği sağlık kuruluşlarıdır. Klinik konukevlerinden hizmet almak için müracaat eden hastaların hastane tedavisinin tamamlanmış ve günübirlik/ayaktan tedavi programına alınmış olması gerekir.

Klinik konukevleri, nasıl planlanmalı ve hangi özeliklere sahip olmalıdır:

Bu müesseslerden hizmet almak için müracaat eden hastaların hastane tedavisinin tamamlanmış ve günübirlik/ayaktan tedavi programına alınmış olması gerekir. Bu tesislerde rehabilitasyon hizmeti sunulması amacıyla kurulacak üniteler ayrıca ruhsatlandırılır. Yönetmelik kapsamında belirtilen ulaşım ve hastanenin parselinde ve imar mevzuatına uygun ek bina olarak acil durumlarda hasta nakline uygun düzenlemeleri bulunmak kaydı ile yapılmasına izin verilir. Bu kuruluşların aynı il içinde olmak kaydıyla hastanenin bulunduğu parselden farklı bir parselde kurulmasına da izin verilebilir. Bu binalarda hizmet verilmesi düşünülen hastalık gruplarına uygun eğitim ve günübirlik/ayaktan tedavi alanları ile sosyal alanlar bulunur. Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde öncelikle ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bakanlık uygulamaya yönelik hususlarla ilgili alt düzenlemeler yapmaya yetkilidir. Klinik konukevleri, rutin veya turistik konaklama tesisi gibi hizmet veremez. Klinik konukevlerinde ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi bulundurulmaz. Ancak klinik konukevleri bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatta hastaneler için öngörülen fiziki bina şartlarını bulundurmak zorundadır.

Hastanesini büyütemeyen yatırımcı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgesini ibraz etmek koşulu ile minimum 4 yıldızlı konaklama tesisleri de klinik konukevi olarak hizmet vermek üzere üçüncü şahıslara kiralanabilir veya satılabilir. Bu hallerde 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 34’üncü madde hükümleri uygulanır. Ancak 2634 sayılı Kanun kapsamında ilan edilen Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri, Turizm Alan ve Merkezlerinde turizme ayrılan yerlerde, klinik konukevleri oluşturulamaz. Bu suretle açılacak klinik konukevleri de bu Yönetmelikteki ve ilgili diğer mevzuatta hastaneler için öngörülen fiziki bina şartlarını bulundurmak zorundadır. Sonuç olarak Klinik konukevleri, aynı il sınırlarında bir hastaneye bağlı olarak kurulur ve faaliyetleri bağlı bulundukları hastanenin altında ve sorumluluğunda düzenlenir. Bu yasa her ne kadar sağlık turizmi acısından yurt dışından gelen hastanın konforlu bir ortamda tedavisini sağlamak amacı ile düzenlenmiş olsa da mevzuat gereği hastanesini büyütemeyen yatırımcıya daha az maliyet oluşturarak mevcut yatak kapasitesini efektif kullanmasını sağlayacaktır, bir anlamda rahat bir nefes aldıracaktır.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It