5 Nisan 2017

İHALE MEVZUATINDA YAPILAN EN SON DEĞİŞİKLİKLER

 

 ???????????????????????????????

Av. Muhittin Ertuğrul ERTÜRK yazdı 

27.01.2017 tarihli ve 39959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren İhale Mevzuatı değişikliklerinin önemli kısımlarını ana başlıkları ile aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır. Elektronik ihaleye ön hazırlık mahiyetindeki bu değişikliklerin tamamının ilgili Resmi Gazete nüshasından ve Kurum sayfasından takip edilmesini özellikle öneririm.

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21’inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınır. İlgilinin talebi halinde, banka tarafından Ek-1’de yer alan “Geçici Teminat Mektubu Bilgileri Formu” düzenlenerek kendisine verilir. Geçici teminat mektupları, elektronik imza kullanılmak suretiyle elektronik veya fiziki ortamda düzenlenebilir. Ancak düzenlenen geçici teminat mektubuna banka tarafından ayırt edici bir numara verilerek mektuba ilişkin bilgilerin EKAP’a aktarılması ve verilen ayırt edici numaranın istekli tarafından e-teklif kapsamında EKAP üzerinden gönderilmesi gerekir.” Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.1/EKAP-M numaralı Açık İhale Usulü İlan Formunun 6’ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

6. [İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir./İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye [ihalenin tamamında % …. (rakam ve yazıyla) oranında/ ihalenin … kısmında/kısımlarında %…. (rakam ve yazıyla) oranında] fiyat avantajı uygulanacaktır./ İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye [ihalenin tamamında % …. (rakam ve yazıyla) oranında/ ihalenin… kısmında/kısımlarında % …. (rakam ve yazıyla) oranında] fiyat avantajı uygulanacaktır./ İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.]”

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK

3/1/2009 tarihli ve 27099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin,” ibaresinden sonra gelmek üzere “idareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneği” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(11) İlana ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik başvurularda, şikayet dilekçesi ekine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belge eklenmesi zorunludur.”

Aynı Yönetmeliğin 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) İdareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneğinin ve idare tarafından şikayet üzerine alınan karar başvuru sahibine bildirilmiş ise bu kararın bir örneğinin eklenilip eklenilmediği,”

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 27’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (c) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerinde olan her türlü mal alımı ihalelerinde, banka referans mektubu istenmeyebilir.”

Aynı Yönetmeliğin 29’uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.”

Aynı Yönetmeliğin 36’ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasındaki “(a), (b), (c) ve (ç)” ibareleri “(a) ve (b)” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

  1. a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,
  2. b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, teklifkapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.”

Aynı Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.”

 Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK0015.2/M numaralı Götürü Bedel Teklif Mektubu ve KİK015.3/M numaralı Birim Fiyat Teklif Mektubu standart formlarının 2’nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, KİK015.3/M numaralı standart formun ikinci sayfasındaki Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 3 numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ayrıca ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetimizi mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğümüzü ve ihalenin üzerimizde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.”

3Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak bütün ortaklar veya bu ortakların yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.”

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞ

28/1/2009 tarihli ve 27124 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 11’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “başvuru teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin,” ibaresinden sonra gelmek üzere “idareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneğinin,” ibaresi eklenmiştir.

Aynı Tebliğin Ek-2’sinde yer alan İtirazen  Şikayet Başvuru Dilekçesi Örneğinin Ekler kısmının Temsile Yetkili Olunduğuna Dair Belgeler başlıklı bölümünün (a) alt başlığına “4- Başvurunun ortak girişim tarafından yapılması halinde: Ortak girişim beyannamesinin veya sözleşmesinin aslı veya avukat ya da noter onaylı sureti, özel ortak tarafından yapılan başvurularda ise ayrıca özel ortağa temsil yetkisi verildiğine ilişkin belge” açıklaması, (b) alt başlığına ise “3- Avukat aracılığı ile başvurmaları halinde: İtirazen şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren baro pulu yapıştırılmış vekaletnamenin aslı veya avukat ya da noter tarafından onaylı sureti” açıklaması ile “4- Başvurunun ortak girişim tarafından yapılması halinde: Ortak girişim beyannamesinin veya sözleşmesinin aslı veya avukat ya da noter onaylı sureti, özel ortak tarafından yapılan başvurularda ise ayrıca özel ortağa temsil yetkisi verildiğine ilişkin belge” açıklaması eklenmiştir.

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞ

22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 8.1.1, 8.1.2 ve 8.1.3’üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 8.1.4 ve 8.1.5’inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“8.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

8.1.2. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerden, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilenler için de belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

8.1.3. Aday veya isteklilerce 8.1.1 ve 8.1.2’nci maddeler kapsamında sunulan belgelere ilişkin olarak gerekli görülmesi durumunda, ihale komisyonu veya idare, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından gerekli belge ve bilgileri isteyebilir.”

Aynı Tebliğin 8.4’üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde  eklenmiştir.

“8.5. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı maddesinde, yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin “apostil tasdik şerhi” taşıması, “apostil tasdik şerhi” taşımayan belgelerin ise o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla o ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Bu kapsama giren belgelerin; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin veya o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdikinin ya da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdikinin bir önceki merciye ilişkin olması halinde de usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.”

Aynı Tebliğin 16.5.2.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“16.5.3. Elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları (MS Excel, Numbers, LibreOffice Calc ve benzerleri) kullanılarak oluşturulan teklif mektubu eki cetvelin çarpım ve toplamlarında yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıkları, toplam teklif fiyatının binde birine eşit veya daha az olması ve ihalenin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla aritmetik hata olarak kabul edilmeyecek ve bu farklılıklar isteklinin teklif cetvelinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, sınır değer hesabı hariç, isteklinin teklif ve yeterlik değerlendirmesine esas nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.”

Aynı Tebliğin 16.8’inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“16.9. Katalog, kılavuz, çizim, fotoğraf vb. belgeler ve/veya numune istenen ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgelerden ve/veya numune üzerinden teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesi yapılır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan belgeler ve/veya numune üzerinden teknik değerlendirme yapılmasının öngörülmemesi halinde ise bu durumun ihale dokümanında belirtilmesi koşuluyla istenen belgelerin ve/veya numunenin sadece teklif ekinde sunulup sunulmadığına bakılır.”

Aynı Tebliğin 28.3’üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

28.4. Haklarında kamu davası açılanlar sicilinden terkin işlemleri

Sicilden terkin işlemlerine ilişkin değerlendirme yapılabilmesi için mahkeme kararının aslı veya onaylanmış suretinin veyahut hükmün verildiği duruşma tutanağının onaylanmış suretinin Kuruma sunulması gerekmektedir.”

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “% 20” ibaresi “% 7” olarak değiştirilmiştir. Aynı Yönetmeliğin 29’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve” ibaresi ile aynı fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

“ç) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerinin istenildiği işlerin ihalelerinde, banka referans mektubu istenilmesi zorunlu değildir.”

Aynı Yönetmeliğin 31’inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.”

Aynı Yönetmeliğin 36’ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(15) Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.”

Aynı Yönetmeliğin 41’inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.”

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.2/H numaralı Götürü Bedel Teklif Mektubu ve KİK015.3/H numaralı Birim Fiyat Teklif Mektubu standart formlarının 2’nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ayrıca ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetimizi mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğümüzü ve ihalenin üzerimizde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.”

 

 

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It