19 Kasım 2015

EŞLEŞTİRİLEN ÜRÜNLERİN MEDULAYA TANIMLANMASI

muhittin erturk

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 09.10.2015 tarihinde yayınlanan “Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Eşleştirilen Ürünlerin Medula’ya Tanımlanması İle İlgili Sağlık Hizmet Sunucuları ve Tıbbi Malzeme Firmalarına Önemli Duyuru” başlıklı duyuru ile yanlış eşleştirme yapan firmalara yasal tahkikat öncesi son bir uyarı yapılmıştır. Bu duyuruda özetle; “Kurumumuzca 01.10.2015 tarihinde yayımlanan “Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Eşleştirilen Ürünlerin Medula’ya Tanımlanması İle İlgili Önemli Duyuru-13” kapsamında belirtilen tarihten itibaren duyuru eki listesinde yer alan bazı barkodların belirtilen SUT kodları haricinde faturalandırılması engellenmiş ve bu malzemeler MEDULA’ya tanımlanmıştır. Söz konusu listede yer alan ekli listedeki barkodların karşılarında yer alan bilimsel komisyon kararları ile SUT ve ekli listelerde yer alan kural ve kriterler de göz önüne alınarak Kurumumuza fatura edilmesi gerekmektedir. Bilimsel komisyon kararları ile belirlenmiş olan kural ve kriterlere uygun faturalandırılmadığı tespit edilen ürünlerin ilgili firma ve/veya sağlık hizmet sunucularından yersiz ödeme uygulaması yapılarak tahsil yoluna gidilecektir” denmektedir. Akabinde ise bu defa daha detaylı bir duyuru yapılmıştır. 13.10.2015 tarihli “Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi İle İlgili Önemli Duyuru-14” başlıklı duyuru ise aşağıda şekildedir.

Ürünlerin eşleştirilmesi

“Kurumumuzca; daha önce değişik tarihlerde yapılan duyurular ile firmaların SUT eki ve taslak tıbbi malzeme listelerindeki tıbbi malzeme SUT kodlarına ürünlerini eşleştirmesi istenilmiştir. 1 Ekim 2014 tarihi itibariyle tüm taslak listeler de SUT eki liste haline gelmişlerdir. Bazı listelerde duyuru tarihinden sonra gereksinimler doğrultusunda bazı tıbbi malzeme alan tanımları eklenmiş, çıkarılmış ve alan tanımlarında değişiklikler yapılmıştır. Sağlık hizmetlerine erişimin aksamaması, mağduriyet oluşmaması ve Kurumumuzca yapılacak denetimlere esas olması için SUT EK-3 Tıbbi malzeme listelerindeki SUT kodlarında firmalarca ürün eşleştirmeleri yapılacaktır. Bu kapsamda; Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler kapsamında yer alan ve duyuru eki EK-1’deki SUT kodlarında ürünü olan tıbbi malzeme ithal ve/veya imal eden firmaların daha önce yapılan duyurular çerçevesinde eşleştirmiş veya eşleştirmemiş olduklarına bakılmaksızın (Firmalarca söz konusu SUT kodları için Kurumumuza “C” ve “D” grubu başvurusunda bulunulan ürünler dahil) TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olan tüm ürünlerini (TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış ancak türlü nedenlerle hali hazırda piyasada arz ve dağıtımı olmayan ürünler de dâhil) duyuru eki EK-1’deki tıbbi malzeme alan tanımı ve SUT kodlarını esas alarak yeniden eşleştirmeleri gerekmektedir. Daha önceki duyurularımız kapsamında EK-1 listesindeki SUT kodlarına firmalarca eşleştirilen tüm ürün barkodları sistemimizden silinecektir. Bu nedenle duyuru eki EK-1 Listesindeki SUT kodları kapsamına giren ürünlerinin tamamı için eşleştirme yapmaları gerekmektedir.

TİTUBB kayıtları

Kurumumuza bugüne kadar yapılmış olan “C” ve “D” grubu başvuruları değerlendirilmeye alınmayacak, EK-1 listelerdeki SUT kodları için 01.06.2016 tarihine kadar da “C” ve “D” grubu başvurular kabul edilmeyecektir. Bu nedenle firmaların ürünlerinin TİTUBB kayıtlarını biran önce tamamlayıp, duyurumuz kapsamında ürünlerini eşleştirmelerinde yarar görülmektedir. Firmaların şu anda üretim veya dağıtımını yapmamakla birlikte sağlık hizmeti sunucuları depolarında yer alan ve Kurumumuza fatura edilmesi düşünülen ürünlerini de bu kapsamda eşleştirme yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda eşleştirilen ürünler 1 Aralık 2015 tarihinden itibaren MEDULA sisteminde tanımlanacak olup, bu tarihten sonra işlem tarihi itibariyle MEDULA sisteminde tanımlı bulunmayan ürünlerin bedelleri Kurumumuzca karşılanmayacaktır.

Yanlış eşleştirme

Eşleştirilen ürünler tamamen firmaların beyanı esas alınarak MEDULA sistemine kaydedilecek ve Kurumumuz internet sayfasından da duyurulacaktır. Daha önce internet ortamında yapılan eşleştirmelerde; bazı firmaların ürünlerini yanlış tıbbi malzeme SUT koduna eşleştirme yaptığı (ölçü, şekil, materyal gibi unsurları dikkate almadan eşleştirdikleri) tespit edilmiştir. Yanlış eşleştirme sonucunda oluşabilecek kurum ve kuruluşlarının zararları verilen taahhütler kapsamında firmalardan ve müteselsilen sağlık hizmeti sunucularından tahsil edilecektir. Bu nedenle daha sonra mağdur olmamaları için firmaların ürünlerini ilgili SUT koduna eşleştirmeleri sırasında azami özeni göstermeleri ve sağlık hizmeti sunucularının da firmalardan ürünlerini alırken gerekli önlemleri almaları yararlı olacaktır.

Şifre başvurusu

İlk defa şifre başvurusunda bulunacaklar; EK-3’te yer alan “Başvuru Formu”nu 2 nüsha olarak doldurarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın Ziyabey Cad. No:6 Balgat/Ankara adresindeki Genel Evrak servisinden kayıt numarası aldıktan sonra Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Tıbbi Malzeme Dairesi Başkanlığına başvuracaklardır. Burada; EK-2’de yer alan Taahhütname’nin ticari işletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalı hali teslim edildikten sonra verilecek şifre ile firmalar SUT kodlarına eşleştirmiş olduğu ürünlerini http://medsahis.sgk.gov.tr/sahis adresinden yükleyeceklerdir. Taahhütnameye ek olarak ticari işletmenin Ticaret Sicil Gazetesinde tesciline ilişkin ilanın noterlikçe onaylı bir nüshası ile ticari işletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişinin imza sirküsü (Noter onaylı) yetkili kişi tarafından Kuruma ibraz edilmelidir. Şifre alma işlemi temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından gerçekleştirilemeyecek ise vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiye imza beyanı ile gelmesi durumunda şifre teslim edilir; ancak taahhütname temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Bir firma tanımlayıcı numarasına sadece bir şifre verilecektir. Ticari işletmeyi temsile yetkili kişi birden fazla firmayı temsil ediyorsa birden fazla şifre alabilir. Ancak verilen şifre ile sadece tanımlanmış ve taahhüt vermiş olduğu firmanın (Firma tanımlayıcı numarası) ürünlerini eşleştirebilecektir. Şifrelerin güvenliğinden ve sistemde yapılacak her türlü işlemden firma sorumludur. Daha önce şifre almış olan firmalar yeniden şifre almayacaklardır. Ancak EK-2 de yer alan “Taahhütname”yi yeniden doldurarak ekinde güncel imza sirküleri ile birlikte Kurumumuz Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Tıbbi Malzeme Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde yapmış oldukları barkod eşleştirmeleri taahhütname teslim edilene kadar MEDULA sisteminde yer almayacaktır.

Süre uzatılmayacak

Firmaların; ürünlerini EK-1’de yer alan tıbbi malzeme alan tanımlarını ve SUT kodlarını esas alarak, EK-4’te yer alan dosyadaki formatta doldurduktan sonra kendilerine verilen şifreleri kullanarak 16.11.2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar http://medsahis.sgk.gov.tr/sahis adresinden yüklemeleri gerekmektedir. Belirtilmiş olan bu süre kesinlikle uzatılmayacak olup bu tarihten sonra sisteme firmalar tarafından hiçbir yükleme yapılamayacaktır. Ürünün eşleştirileceği tıbbi malzeme alan tanımının EK-1’deki listede yer almaması durumunda eşleştirme yapılmamalıdır. Her bir ürün (Barkod) EK-1’deki listesinde yer alan en fazla 1 (bir) tıbbi malzeme alan tanımına eşleştirilebilecektir. Ancak herhangi bir SUT koduna eşleştirilmiş olan ürün, eşleştirildiği SUT kodunun alan tanımının başka listelerde de olması durumunda diğer listelerdeki aynı alan tanımlarına da mutlaka eşleştirilecektir. (Örneğin KR2014 “Aort Koarktasyonu Balon Kateter” SUT koduna eşleştirilmiş olan bir ürün KV1175 “Aort Koarktasyonu Balon Kateter SUT” koduna da eşleştirilecektir.) Bununla birlikte EK-6’da yer alan barkodların Kurumumuzca 01.10.2015 tarihinde yayımlanan “Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Eşleştirilen Ürünlerin Medula’ya Tanımlanması İle İlgili Önemli Ouyuru-13” ile Medula’ya aktarılması tamamlandığından bu duyuru kapsamında herhangi bir SUT koduna eşleştirmesi yapılmayacaktır. EK-6’da yer alan SUT kodlarında yapılacak başvurulara ilişkin izlenecek yol daha sonra duyurulacaktır.

Medşahıs sistemi

Listeye kaydedilen barkodlar, firma tanımlayıcı numarası ile TİTUBB kayıtları esas alınarak sorgulanacak olup, mağduriyet yaşanmaması için firmaların ürünlerinin TİTUBB durumlarını kontrol etmeleri, varsa eksikliklerini tamamlamaları gerekmektedir. Bu nedenle son gün beklenmeden listeler yüklenmelidir. Ayrıca; firmaların, iletişim bilgilerindeki (adres, e-posta, telefon) değişiklikleri medşahıs sisteminde güncellemeleri ve yazılı olarak da Kurumumuzu bilgilendirmeleri gerekmektedir. Bilgilendirmemeleri halinde mevcut adreslerine yapılacak tebligatların sorumluluğu ilgili firmalara ait olacaktır. Söz konusu listeler Kurumumuzca herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulmaksızın firmaların kendi beyanları doğrultusunda eşleştirdikleri SUT kodlarıyla birlikte 23.11.2015 tarihinde Kurumumuz internet sayfasında yayımlanacaktır. 01.12.2015 tarihinden itibaren SUT kodu Barkod eşleşmesi yapılmamış ürünlerin sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydı yapılamayacaktır. Firmaların yanlış eşleştirme yaptığının herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde taahhütname ve duyuru gereği işlem yapılarak taraflardan yersiz ödemelerin tahsili yoluna gidilecektir.”

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It