14 Ocak 2020

TÜSEB PROJE DESTEKLERİ

muhıttın ertugrul

 

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Tarafından Desteklenen Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine Dair Yönetmelik yayımlandı.

 

17.12.2019 tarih ve 30981 sayılı Resmi Gazete’de, TÜSEB kaynaklarından desteklenmesine karar verilen projeler karşılığı aktarılacak tutarların transferi, izlenmesi, harcanması, kayıt ve muhasebeleştirilmesi ile denetiminde uygulanacak usul ve esasları belirlemek ve TÜSEB tarafından desteklenmesine karar verilen projeler karşılığı aktarılacak tutarların transferi, izlenmesi, harcanması, kayıt ve muhasebeleştirilmesi ile denetiminde uygulanacak iş ve işlemleri belirlemek amacıyla Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Tarafından Desteklenen Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Mezkur Yönetmeliğin önemli kısımları şu şekildedir;

Projenin değerlendirilmesi, kabulü ve destek tutarlarının aktarılması

Proje başvuru, değerlendirme ve kabulü TÜSEB tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. Değerlendirilerek kabul edilen projelerin desteklenmesine ilişkin sözleşme imzalanır. İmzalanan proje sözleşmesinin ve eklerinin bir örneği ilgili kamu kurumuna gönderilir. TÜSEB tarafından desteklenmesine karar verilen araştırma ve geliştirme projeleri ile diğer projeler için tahsis edilen kaynaklardan Yönetim Kurulunun veya Başkanın uygun göreceği projelere ilişkin tutarlar, TÜSEB bütçesine gider kaydedilmek suretiyle TÜSEB enstitüleri dâhil olmak üzere proje yürütücüsü olan kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine gelir kaydedilmeksizin açılacak özel hesaplara aktarılır ve bu hesaplarda izlenir.

İhale işlemleri

Proje sözleşmesinde öngörülen mal ve hizmetlerin satın alınması talebi, proje yöneticisi/yürütücüsü tarafından birime yapılır. Alımlar, 23/6/2010 tarihli ve 2010/646 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sağlık Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar ile bu Yönetmeliğe göre gerçekleşir. Sağlık Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslara göre oluşturulan komisyonlarda, proje yöneticisinin/yürütücüsünün harcama yetkilisi olmadığı durumlarda, proje yürütücüsü ve varsa bir proje araştırmacısı görevlendirilir.

Gider belgeleri, muayene ve kabul işlemleri

Harcamaların belgelendirilmesinde TÜSEB tarafından belirlenen form ve belgeler kullanılır. Bunun dışında, 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Doğrudan temin suretiyle yapılan satın almalara ilişkin düzenlenen fatura ve benzeri belgeler yürütücü ve/veya varsa araştırmacı ve/veya satın alma işlemini yürüten görevli tarafından “Piyasa fiyat araştırması yapılmıştır ve belirtilen taşınır malların muayene ve kabulü yapılarak tam ve kusursuz teslim alınmıştır” şerhi düşülerek imzalanır. Sözleşmede aksine hüküm bulunmaması halinde, proje kapsamında satın alınan taşınırlar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde muayene ve kabulü yapılarak Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre projenin fiilen yürütüldüğü birimin envanter kayıtlarına alınır.

Giderin gerçekleştirilmesi ve ödeme işlemleri

Proje kapsamında yapılacak ödemelere ilişkin gider gerçekleştirme işlemleri, kamu kurumunun ilgili birimleri tarafından yerine getirilerek proje gerçekleştirme görevlisinin imzasını müteakip; proje yürütücüsünün harcama yetkilisi olması halinde proje yürütücüsü tarafından, diğer hallerde ise kamu kurumunun harcama yetkilisi tarafından verilen talimata istinaden en geç beş işgünü içinde muhasebe yetkilisi tarafından ödenir. Projede uygulama yaptıkları ayı takip eden ayın ilk haftasında bursiyer ödemelerinin yapılması esastır. Proje yürütücüleri bursiyer ödemelerinin zamanında yapılması için her türlü tedbiri almaktan sorumludur. Bursiyer ödemelerinde, geçerli olmayan bir nedenden dolayı gecikme olması ve bu durumun TÜSEB’e bildirilmesi halinde TÜSEB tarafından gecikmenin gerekçeleri istenir. Bursiyer ödemelerinin yapılmasında ihmal, kusur ve suistimali olduğu anlaşılan proje yürütücüsü hakkında sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. Projelerde harcama yetkilisi olarak görev yapan kişilerin geçici olarak görevden ayrılmaları halinde; bu kişilerin yetkileri 5018 sayılı Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılan mevzuatta belirlenmiş usulle ilgili kamu kurumunda görev yapan birine devredilebilir. Gerçekleştirme görevlilerinin sürekli veya geçici olarak görevlerinden ayrılmaları halinde; harcama yetkilisi tarafından yeni gerçekleştirme görevlisi belirlenir.

Vakıf Yükseköğretim Kurumları ve Özel Kuruluşlara İlişkin Hükümler

Projenin değerlendirilmesi, kabulü ve destek tutarlarının aktarılması

Vakıf yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşların proje başvurularına, bu projelerin değerlendirilmesine ve kabulüne ilişkin usul ve esaslar TÜSEB tarafından belirlenir. Değerlendirilerek kabul edilen projelerin desteklenmesine ilişkin sözleşme imzalanır. İmzalanan proje sözleşmesinin ve eklerinin bir örneği ilgili kuruma gönderilir. TÜSEB tarafından desteklenmesine karar verilen araştırma ve geliştirme projeleri ile diğer projeler için tahsis edilen kaynaklardan Yönetim Kurulunun veya Başkanın uygun göreceği projelere ilişkin tutarlar, TÜSEB bütçesine gider kaydedilmek suretiyle, proje yürütücüsü olan vakıf yükseköğretim kurumu ve/veya özel kuruluşların bütçelerine gelir kaydedilmeksizin açılacak özel hesaplara aktarılır ve bu hesaplarda izlenir. Açılacak özel hesaplara, belirlenen tutarların aktarılmasında, TÜSEB’in nakit durumu da dikkate alınarak proje sözleşmesinde belirlenen ödeme planı esas alınır. Özel kuruluş/vakıf yükseköğretim kurumları tarafından ödeneğin harcama yapılmadan önce gönderilmesinin talep edilmesi durumunda, transfer işlemi öncesinde özel kuruluş/vakıf yükseköğretim kurumları tarafından, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen teminat türlerinden, proje bütçesindeki en yüksek dönem ödeneği kadar teminat verilir. İzleme sürecinde proje yürütücüsünün talebi halinde, bir kereye mahsus olmak ve kalan dönem ödeneklerinden en yüksek dönem ödeneğinden az olmamak şartıyla teminat tutarında değişiklik yapılabilir. Teminat olarak, teminat mektubu verilmesi durumunda teminat mektubu süresinin proje bitiş tarihinden 6 ay daha uzun olması gerekir.

Mali denetim

Vakıf yükseköğretim kurumu/özel kuruluş tarafından yürütülen projelerde mali denetimi; ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ve TÜSEB tarafından belirlenen rapor formatına uygun olarak, yeminli mali müşavire yaptırılır.

Proje Sürecine İlişkin Ortak Hükümler

Proje bütçesi

Projenin yürütülmesi sırasında, proje sözleşmesinin eki niteliğinde olan ve TÜSEB tarafından kabul edilen öneri formunda yer alan harcamaların gerçekleştirilmesi esastır. Sözleşme hükümleri ve TÜSEB’in nakit durumu çerçevesinde transfer edilmesine karar verilen tutar, Kurum tarafından açılan özel hesaba/proje hesabına aktarılır. Projelerde öngörülen malzeme veya hizmetin tür ve niceliğinin değiştirilmemesi kaydıyla; proje bütçesinde yer alan ekonomik sınıflandırma kodlarında öngörülen ödeneğin yetersiz kalması durumunda; proje yöneticisinin/yürütücüsünün talebi üzerine, TÜSEB tarafından fasıl aktarımı yapılabilir. Projelerde öngörülen malzeme veya hizmetin tür ve niceliğinin değiştirilmemesi esas olmakla birlikte, projelerde öngörülen malzeme veya hizmetin tür ve niceliğinin değiştirilmesinin zorunlu olması halinde, buna ilişkin gerekçeli başvuru TÜSEB tarafından karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Mülkiyet

Proje kapsamında satın alınan malzemelerin mülkiyeti, projenin başarı ile tamamlandığının TÜSEB tarafından kabulüne bağlı olarak, projenin tabi olduğu mevzuat ve sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde Kuruma aittir. Desteklenen proje kapsamında satın alınan malzeme ve cihazlardan proje sözleşmesi hükümlerine göre TÜSEB’e devredilecek olanlar, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre TÜSEB envanterine kaydedilir. Söz konusu dayanıklı taşınırlar, proje tamamlanıncaya kadar, taşınır teslim belgesi düzenlenmek suretiyle proje yürütücüsünün kullanımına verilir.

Kurum hissesi ve proje sonu işlemleri

Kurumun Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere proje bütçesinde yer alan kurum hissesi, projenin gelişme raporları kabul edildikçe, TÜSEB tarafından belirlenen oranlarda ödenir. Kurum hissesi, projenin yürütüldüğü kurum yetkilisinin talebi ile Ar-Ge faaliyetlerinde (YMM ve banka teminat mektubu masrafları dahil) kullanılmak üzere, bu Yönetmelik çerçevesinde harcanır. Harcamaların mevzuata uygunluğu konusundaki sorumluluk Kuruma aittir. Proje sonuç raporunun kabulünü takiben proje sözleşmesinde belirlenen bitiş tarihi itibarıyla kabul edilen harcamalar dikkate alınarak özel hesapta/proje hesabında kurum hissesi hariç kalan bakiye, TÜSEB tarafından gönderilen talep yazısı üzerine Kurum tarafından TÜSEB’e iade edilir. Süresinde gönderilmeyen tutarlara 6183 sayılı Kanunda belirtilen oranlarda gecikme faizi işletilir. Proje sözleşmesinde belirlenen bitiş tarihinden itibaren üç ay içerisinde harcanmayan kurum hissesi bu sürenin sonunda TÜSEB’e iade edilerek özel hesap kapatılır. Süresinde gönderilmeyen tutarlara 6183 sayılı Kanunda belirtilen oranlarda gecikme faizi işletilir.

Yurt içi ve yurt dışı seyahat harcamaları

Projenin gerektirdiği yurt içi ve yurt dışı seyahatlere ilişkin idari işlemler Kurumun uygulamaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Stratejik Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Yönetmeliği kapsamında onaylanan proje öneri formunda yer almayan ancak proje uygulama sürecinde ihtiyaç duyulan yurtiçi ve/veya yurtdışına proje konusuyla ilgili yapılacak belirli süreli eğitime, çalışma ziyaretlerine ve bunlara ilişkin giderlere, proje yöneticisi/yürütücüsünün gerekçeli talebi üzerine, gerektiğinde hakem ve ilgili enstitü başkanının da görüşü alınarak, Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Gider belgelerinin düzenlenmesi

Satın alınan mal ve hizmete ilişkin olarak düzenlenen fatura ve fatura yerine geçen belgeler proje numarası belirtilerek Kurum adına düzenlenir. Yurt dışından yapılan harcamalara ilişkin olarak yurt dışındaki kişi veya firmalardan alınan fatura ve fatura yerine geçen belgelerde yazılı yabancı para birimi bedelleri, belgelerin düzenlendiği günde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir. Yurt içinden satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin olarak ibraz edilecek faturalar,  Türk para birimi üzerinden düzenlenir. Ancak, Türk parası karşılığı gösterilmek şartıyla, yabancı para birimine göre de düzenlenebilir. Dövize endeksli alımlara istinaden ibraz edilen faturalara ilişkin sözleşmede döviz kurunun taraflarca belirlenmesi halinde, (avans olarak yapılan ödemeler dahil) düzenlenecek satış faturalarında bedelin sözleşmede belirlenen döviz kuru üzerinden, Türk Lirası karşılığı gösterilir. Dövize endeksli alımlara istinaden düzenlenen sözleşmede döviz kurunun taraflarca belirlenmemiş olması halinde, satış faturasında, bedel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığı gösterilir.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It