10 Ocak 2017

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NA ÖDENECEK BAŞVURU, AİDAT, İŞLEM VE SÖZLEŞME ÜCRETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

muhittin erturk

Av. Muhittin Ertuğrul ERTÜRK yazdı

19.12.2016 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Duyuru yayınlanmıştır. Bahse konu duyuru ile “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar” 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girecek olup, söz konusu usul ve esasa ilişkin aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Buna göre; Ücretlerin ilgili yıl için geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak yatırılması, Ücretlerin beyan usulü yöntemi kullanılarak vergi numarası (öncelikli) veya TC kimlik numarasıyla kapsamda yer alan ve sağlık hizmeti sunan sunucuların, sundukları sağlık hizmetlerinin aksamaması ve sağlık hizmeti alan vatandaşların da mağduriyet yaşamaması için sözleşmenin/protokolün kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren (10) iş günü içerisinde sözleşme ücretini eksiksiz olarak yatırması gerektiği ifade edilmiştir. 01.01.2017 de yürürlüğe girecek olan Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar’ın önem arz eden maddeleri ise sizlerin bilgisine aşağıda sunulmuştur.

Sözleşme ücretleri

5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin onüçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan bu metin uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumunca, gerçek veya tüzel kişilerden; ödeme kapsamındaki sağlık hizmetleri ve/veya ürün listelerine girmek için yapılan başvurulardan alınacak başvuru ücreti, ilaç hariç olmak üzere diğer tıbbi malzeme ve ürünlerden listelerde kalmak için alınacak yıllık aidat, fiyat düşüş talepleri hariç olmak üzere listelerdeki değişiklik taleplerinden her bir işlem için alınacak işlem ücreti ile kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşları ile yapılan protokollere dayalı sözleşmeler hariç olmak üzere sözleşme imzalamak için alınacak sözleşme ücretleri ile bu ücretlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmek istenmektedir.

Ücret yatırılmadan yapılan başvurular

10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği” ile “Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği” kapsamında yapılacak başvurulardan, Ek-1 listesinde tanımlı başvuru ücreti alınır. Başvurunun reddedilmesi halinde, bu durumun ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tekrar yapılan başvurular için Ek-1 listesinde tanımlı başvuru ücreti alınır. 6 aydan sonra yapılacak başvurular ilk başvuru olarak değerlendirilerek ücretlendirilir. Başvurulara ait ek belge/sunum talepleri için ücret alınmaz. Başvuru dosyasına ücretin yatırıldığını gösteren dekont eklenir. Ücret yatırılmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Ücretin eksik yatırıldığının tespiti halinde yapılan başvuru değerlendirmeye alınmaz, eksik tutar firmaya yazılı olarak veya firma yetkilisine tutanak karşılığı tebliğ edilir. Tebellüğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde eksikliğin giderilmesi durumunda başvuru dosyası değerlendirmeye alınır ancak eksikliğin giderildiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir. Bu süre sonunda eksikliği giderilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Tıbbi malzeme firmaları

Tıbbi malzeme firmalarının SUT eki tıbbi malzeme listelerinde yer almak için ürünleriyle ilgili yaptıkları başvurulardan Ek-1 listesinde yer alan başvuru ücreti alınır. Her bir başvuru dosyası için ayrı ayrı dekont düzenlenir. Başvurulara ait ek belge/sunum talepleri için ücret alınmaz. Başvuru dosyasına ücretin yatırıldığını gösteren dekont eklenir. Ücret yatırılmadan yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmaz ve başvuru dosyası iade edilir. Ücretin eksik yatırıldığının tespiti halinde yapılan başvuru değerlendirmeye alınmaz. Başvuru takviminde eksikliğin giderilmesi durumunda başvuru dosyası değerlendirilmeye alınır ancak eksikliğin giderildiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir. Başvuru takvimi sonuna kadar eksikliğin giderilmemesi durumunda başvuru değerlendirilmeye alınmaz ve başvuru dosyası iade edilir.

Tıbbi malzeme listeleri

Tıbbi malzeme listelerinde yer alan ürünler için ilgili firmalardan her yıl için Ek-1 listesinde yer alan aidat ücreti alınır. Tıbbi malzeme firmalarının her yıl ödeyecekleri toplam aidat, 2 Ocak tarihi esas alınmak üzere tıbbi malzeme listelerinde yer alan barkodları üzerinden belirlenerek duyurulur. 1 Nisan tarihine kadar aidatını yatırmayan veya eksik yatıran firmaların sistemde kayıtlı olan tüm barkodlarının 1 Temmuz tarihinden itibaren pasife alınacağı Kurumca duyurulur. Söz konusu aidatın veya eksik tutarın 26 Aralık’a kadar ödenmesi halinde takip eden 5 gün içerisinde ilgili firmaya ait ürünler aktif hale getirilir. Firmanın 2 yıl üst üste yıllık aidatını yatırmaması halinde ilgili firma ve tüm ürünleri sistemden çıkarılır. Aidat ücretinin yatırıldığını gösteren dekont Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne elden, iadeli taahütlü posta yada kargo yoluyla teslim edilir. Aidat tutarının belirlenmesine esas olan 2 Ocak tarihinden sonra, listelere eklenen ürünlerden aidat alınmaz. (5) Aidatı ödenmiş ürünlerin listelerden çıkarılması durumunda listelerden çıkarıldığı tarihten sonraki sürelere ait ödenmiş aidatları iade edilmez.

Ek- 1 listesi

Firmaların SUT ve eki tıbbi malzeme listelerindeki her bir SUT kodu/barkod için talep ettikleri işlemlerden Ek-1 listesinde yer alan işlem ücreti alınır. Ücretin yatırıldığını gösteren dekont başvuru dosyasına eklenir. Ücret yatırılmadan yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmaz ve başvuru dosyası iade edilir. Ek- 1 listesinde yer alan 4050 ve 4060 kodları için eksik ücret yatırılarak yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Eksikliğin giderilmesi durumunda başvuru dosyası değerlendirilmeye alınır ancak eksikliğin giderildiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir. Ek- 1 listesinde yer alan 4010, 4020, 4030 ve 4040 kodları için yapılacak başvurularda; ücretin eksik yatırıldığının tespiti halinde yapılan başvuru değerlendirmeye alınmaz. Başvuru takviminde eksikliğin giderilmesi durumunda başvuru dosyası değerlendirilmeye alınır ancak eksikliğin giderildiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir. Başvuru takvimi sonuna kadar eksikliğin giderilmemesi durumunda başvuru değerlendirilmeye alınmaz ve başvuru dosyası iade edilir.

Ücret alınmayacak durumlar

Özel sağlık hizmeti sunucuları (vakıf üniversiteleri ile iş birliği ve ortak kullanım protokolü olan özel sağlık hizmet sunucuları dahil), belediyelere bağlı sağlık hizmeti sunucuları, optisyenlik müesseseleri ve tıbbi cihaz tedarikçilerinin Kurumla yapacağı sözleşmeler için Ek-1 listesinde yer alan sözleşme ücreti alınır. Sözleşmenin/protokolün yenilenmesi halinde de Ek-1 listesinde yer alan sözleşme ücreti alınır. Ek sözleşmeler/ek protokoller için sözleşme ücreti alınmaz. Sağlık hizmeti sunucusu, Kurumca imzalanan sözleşmenin/protokolün kendisine teslim edildiği tarihten itibaren en geç 10 (on) işgünü içerisinde sözleşme ücretini ödediğine dair dekontu Kuruma teslim etmek zorundadır. Bu süre sonunda dekontu teslim etmeyen sağlık hizmeti sunucusunun MEDULA sistemi, dekontu teslim edinceye kadar pasif hale getirilir. Sağlık Bakanlığı ile üniversitelerin (vakıf üniversiteleri dahil) Kurumla yapacağı sözleşmeler/protokoller için sözleşme ücreti alınmaz. Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği kapsamında Kurumla imzalanacak sözleşmeler için sözleşme ücreti alınmaz. Bu usul ve esaslar doğrultusunda ödenecek ücretin başvuru niteliğine göre, Ek-1 de yer alan kodların hatalı seçilmesi hariç olmak üzere Kurum adına yatırılan ücretler hiçbir şekilde iade edilmez. Bu usul ve esaslar kapsamında yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda reddedilen işlemler için ödenen ücretler iade edilmez. Başvuru sırasında/sonrasında yatırılacak ücretler için, ücretin yatırılacağı tarihte geçerli olan brüt asgari ücret tutarı esas alınır. 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunundan doğan yükümlülükler sağlık hizmeti sunucusuna aittir. Bu usul ve esasların uygulanmasına ilişkin her türlü uyuşmazlıklarda Ankara İli Mahkemeleri yetkilidir. Bu usul ve esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce Kuruma yapılan başvurular, bu usul ve esaslar kapsamında değerlendirilmez. Bu usul ve esaslar 1.1.2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It