17 Kasım 2020

SAĞLIK MARKET E-İHALE UYGULAMALARI

Mehmet Atasever1

Mehmet ATASEVER yazdı…

Sağlık ve KİK Eski Yöneticisi

Araştırmacı- Yazar/Akademisyen

 

 

Sağlık Market kapsamında; Sağlık Bakanlığı, bağlı kurum ve kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, sağlık hizmeti sunumlarının yürütülmesinde ihtiyaç duydukları ürünlerin DMO Satınalma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda karşılanması amacıyla yapılacak alımlarda uygulanacak elektronik ihaleye ilişkin usul ve esaslar şu şekilde belirlenmiştir.

 

 • Talep öncesi yapılacak işlemler;

 

 • Sağlık Market kapsamında yer alan tedarikçiler kendi sayfaları üzerinden; hangi ürünlerinin sistemde olduğunu, anlaşmaları kapsamında bilgi ve kayıtlarının güncel olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdürler.
 • Sağlık Market kapsamında yer alan tüm ürünler için, “Talep Toplama ve Satınalma Tarihlerine Ait Liste”deki dönemler başlamadan 1 iş günü öncesinde gerekli bütün bilgi ve belgeler tamamlanmalıdır.

 

 • Taleplerin alınması;

 

 • Müşteriler, taleplerini en geç “Talep Toplama ve Satınalma Tarihlerine Ait Liste”deki bitiş tarihlerinde, Saat 16.00’ya kadar SM Modülüne girmek zorundadır.
 • Toplanan taleplere ilişkin gerçekleştirilecek olan e-ihale tarihleri de “Talep Toplama ve Satınalma Tarihlerine Ait Liste”sinde gösterilmektedir. Söz konusu liste yıllık olarak düzenlenecek olup, gereklilik halinde listede değişiklik ve/veya ilaveler yapmaya DMO yetkilidir.

 

 • Tedarikçilere ve e-ihaleye ilişkin kriterler;

 

 • Sağlık Market kapsamında gerçekleştirilecek e-ihaleler tıbbi malzemelerde aynı teknik şartnamedeki malzeme kodları, beşeri tıbbi ürünlerde ise aynı jenerik kodu (varsa öncelikle grup kodları) esas alınarak yapılacak olup, e-ihale yapılabilecek olan ürünler için bütün tedarikçiler e-ihaleye davet edilecek olmakla beraber gerçekleştirilecek olan e-ihalelerde aynı ürün için il düzeyinde (radyofarmasötikler için ülke, ihtiyaç duyulması nedeniyle bölge veya ülke genelinde yapılacak olan e-ihalelerde bölge veya ülke düzeyinde) istenen kriterleri sağlayacaktır.

 

 • Taleplerin onaylanması ve davet;

 

 • Sağlık Bakanlığı ve bu bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların talepleri Sağlık Bakanlığı yetkili birimlerince, diğer kamu kurumlarının talepleri ise DMO tarafından gerekli kontrol ve düzeltmeler yapıldıktan sonra en geç “Talep Toplama ve Satınalma Tarihlerine Ait Liste”deki onay tarihinde Saat 16.00’ya kadar onaylanır.
 • Taleplerin onay sürecinde e-ihale konusu ürünler belirlenip, ihale kayıt numarası alındıktan sonra ürünleri talep edilen tedarikçilerin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanır. Yasaklı olan tedarikçilerin onaylanmaması nedeniyle e-ihale yapılamayacak ürünlere ilişkin talepler, e-ihale kapsamından çıkarılıp SM Modülü tarafından rapor hazırlanarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olan tedarikçi bilgileri ilgili birime gereği yerine getirilmek üzere gönderilir.
 • Taleplerin onaylanmasından sonra e-ihaleye konu edilecek ürünler ile istekliler için SM Modülü tarafından “SM Modülü E-İhale Ön Raporu” oluşturulur.
 • “SM Modülü E-İhale Ön Raporu”nda yer alan ve kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmayan tedarikçiler KEP adresleri üzerinden e-ihaleye davet edilir.

 

 • E-tekliflerin verilmesi;

 

 • Tedarikçiler, SM Modülündeki tedarikçi sayfaları üzerinden davet edildikleri e-ihalelerde, talep edilen ürünlere ilişkin bilgileri ile e-teklif başlangıç/bitiş tarih ve saatlerini görebilirler.
 • İstekliler, davet edildikleri e-ihalelerde talep edilen ürünlerin tamamına süresi içerisinde e-teklif vermelilerdir. Her bir ürün için sadece bir defa e-teklif verilecektir. E-teklifler, SM Modülü üzerinden verilecek ve bunun dışında her ne şekilde olursa olsun gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.
 • Yapılacak olan e-ihalelerde doğrudan siparişe konu olan ürünlerin anlaşılan fiyatları veya varsa bu ürünlerin e-ihale tarihindeki indirimli fiyatları, e-ihale başlangıç fiyatları olacaktır. İstekliler bu fiyatlarda veya altında e-teklifte bulunabilir ancak bu fiyatlardan yüksek e-teklifte bulunamazlar. Sağlık Market kapsamında yer alan diğer ürünler için yapılacak olan e-ihalelerde, e-ihale başlangıç fiyatı olmayacaktır.
 • Tedarikçi sayfası üzerinden e-teklifte bulunmak için e-teklif yetkilisinin e-imza ile giriş yapması gerekmekte olup, e-teklifler onaylandıktan sonra üzerinde değişiklik yapılamayacaktır.
 • E-teklifler, e-ihale tarih ve saatine kadar SM Modülü üzerinde gizli kalacak şekilde fiyat şifreleme algoritması ile muhafaza edilir. SM Modülü tarafından isteklilerin e-teklif verip vermediği, vermiş olmaları halinde e-teklif tutarları raporlanır ve istekliler kendi sayfaları üzerinden katıldıkları e-ihalelere ilişkin bu bilgileri temin edebilirler. Raporda yer alan e-teklifler esas olup, istekli bu e-teklifleri ile sorumludur. Ayrıca raporlarda katıldığı e-ihalelerde vermiş olduğu e-tekliflerden farklı bilgiler olup olmadığının kontrol sorumluluğu da kendisine ait olup, herhangi bir farklılık ya da aksaklık olması halinde e-teklif verme süresi içerisinde durumu e-ihaleteknik@dmo.gov.tr adresine bildirmesi gerekmektedir. Söz konusu bildirimi yapmaması halinde gerçekleştirilen e-ihalelerin sonuçlarını kabul etmiş sayılır.
 • E-teklif başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlenmesinden sonra, bu tarihler arasında idari izin ilan edilmesi, e-teklif verme süresini değiştirmeyecektir.
 • Tedarikçiler; DMO tarafından belirlendiği şekilde ürün türüne göre il, ülke veya bölge düzeyinde yar alacaktır.
 • Sağlık Markette aynı jenerik kodunda/teknik şartnamede tek tedarikçi olması halinde tedarikçinin bu madde doğrultusunda e-teklifi alınacak olmakla birlikte SM Modülü üzerinden tekrar e-teklif istenebilecektir.
 • Teknik itirazların yapılması ve değerlendirilmesi;

 

 • İsteklilerce, SM Modülünden kaynaklanan teknik problem nedeni ile SM Modülüne erişim sağlanamaması halinde; durum, e-teklif verme süresi içerisinde eihaleteknik@dmo.gov.tr adresine bildirilir.
 • İsteklilerce SM Modülüne erişilmekle birlikte; SM Modülünden kaynaklanan teknik problemler nedeniyle e-teklif verilememesi halinde ise e-teklif verme süresi içerisinde SM Modülünde yer alan ilgili alana teknik problemin belirtilerek gönderilmesi gerekir.
 • Yapılan teknik itiraz bildirimleri incelenir ve e-ihale tarih ve saatine kadar itirazın yerinde olup olmadığı sonuçlandırılır.
 • Teknik itiraz ile ilgili olarak isteklinin;b) Teknik itirazının yerinde olmaması halinde; gerekli bildirim yapılarak e-ihale işlemlerine devam edilir.
 • a) Teknik itirazının yerinde olması halinde; e-teklifler açılmayarak e-ihale iptal edilir ve e-ihale süreci yeniden başlatılır.
 • Teknik itirazda bulunmakla birlikte, e-teklif verdiği görülen isteklinin teknik itirazı geçersiz sayılır ve e-ihale işlemlerine bu isteklinin teklifi de değerlendirmeye alınarak devam edilir.
 • Teknik itirazların sonuçları hakkında e-ihale tarih ve saatinde isteklilere Tedarikçi Sayfaları üzerinden gerekli bildirimler yapılır.
 • E-ihaleye ilişkin olarak yapılacak teknik itiraz bildirimleri, e-teklif verme süresini etkilemez.
 • E-tekliflerin değerlendirilmesi ve e-ihalenin sonuçlandırılması;

 

 • E-ihaleye, hiçbir istekli tarafından e-teklif verilmediğinin anlaşılması halinde e-ihale iptal edilir.
 • E-ihaleye ilişkin olarak verilen e-teklifler, SM Modülü tarafından mukayese edilerek en düşük e-ihale fiyatını veren istekli tespit edilir.
 • En düşük e-ihale fiyatını veren birden fazla istekli olması (eşitlik halinde) halinde; en düşük e-ihale fiyatı eşit olan istekliler arasında mevcut e-tekliflerinden daha düşük olması kaydıyla e-teklif vermeleri amacıyla yeniden e-ihale yapılır. İsteklilerin bu e-ihale fiyatının da eşit olması ya da hiçbir isteklinin e-teklifte bulunmaması halinde e-ihale iptal edilir ve DMO müşterinin de bilgisi dâhilinde uygun gördüğü usul ile ürünün tedariki yoluna gidebilir.
 • Bu usul ve esaslar kapsamında yapılacak olan e-ihaleler, SM Modülü tarafından “SM Modülü E-İhale Sonuç Raporu” oluşturularak sonuçlandırılır.
 • SM Modülü E-İhale Sonuç Raporu’nda en düşük e-ihale fiyatını veren isteklinin/isteklilerin EKAP üzerinden yasaklılık teyidi ile bu usul ve esasların 5’inci maddesinde yer alan hususların güncelliği (yerli malı belgesi hariç) yönünden kontrolleri SM Modülü tarafından yapılır.
 • Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığı ile bu usul ve esasların 5’inci maddesinde yer alan hususların güncelliğinin (yerli malı belgesi hariç) devam ettiği tespit edilen istekliye/isteklilere SM Modülü tarafından e-teklifi esas alınarak sipariş verilir.
 • Ayrıca bu madde kapsamında 5’inci maddede yer alan hususlar ile ilgili yapılan sorgulamada; isteklinin güncel olmayan kayıtları ile karşılaşılması halinde bu istekli üzerinde kalan tüm e-ihaleler, ürüne ilişkin güncel olmayan kayıtlar ile karşılaşılması halinde ise bu ürünü alım konusu yapan e-ihaleler iptal edilir ve anlaşmanın ilgili hükümleri uygulanır.
 • E-ihale sonuçları müşterilere ve isteklilere kullanıcı sayfaları aracılığıyla ilan edilir.
 • Yapılan e-ihaleler sonrasında isteklilerin anlaşmalarında belirtilen nedenlerle ürünlerinin ya da anlaşmalarının askıya alınmasına ilişkin işlemler SM Modülü tarafından gerçekleştirilir.
 • Bu kapsamda yapılacak e-ihalelerde ve pazarlıklarda, yaklaşık maliyetlere ve satınalmaya esas fiyatlara ilişkin hususlar Katalog Komisyonunca belirlenir ve işlemler SM Modülü tarafından bu doğrultuda alım veya iptal ile sonuçlandırılır.
 • Sağlık Markette aynı jenerik kodunda/teknik şartnamede tek tedarikçi olması nedeniyle tedarikçi ile SM Modülü üzerinden pazarlık yapılması sonucunda e-teklifleri bu madde doğrultusunda değerlendirilecek ve uygun görülmesi halinde pazarlık süreci alımla aksi takdirde iptalle sonuçlandırılacaktır.
 • Yükleniciye sipariş verildikten sonraki işlemler DMO mevzuatı ve anlaşma hükümleri doğrultusunda sonuçlandırılır.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It